Đề thi công chức kho bạc nhà nước vòng 2 qua các năm

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ đề thi công chức kho bạc nhà nước vòng 2 qua các năm từ năm 2010 đến năm 2017 (là đợt thi tuyển gần nhất). Tuy bộ đề thi kho bạc nhà nước chưa có đáp án nhưng cũng có thể giúp các bạn tìm hiểu được các vấn đề về cấu trúc đề thi kho bạc nhà nước, các dạng câu hỏi hay ra … giúp các bạn ôn luyện, chuẩn bị tốt đề cương ôn thi.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu về các đề thi vào kho bạc nhà nước, các bạn có biết rằng trên website còn rất nhiều tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước không? Nếu chưa tìm hiểu kỹ bạn click vào link để xem chi tiết nhé!

Đề thi công chức kho bạc nhà nước từ năm 2012 đến năm 2017

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bộ đề thi công chức kho bạc nhà nước qua video bên dưới

Đề thi công chức kho bạc nhà nước Ngạch thi tuyển: Kế toán viên

Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

Năm 2011

Câu 1. Trình bày các điều kiện chi ngân sách nhà nước và trách nhiệm của của Kho bạc nhà nước trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước được quy định tại Luật Ngân sách nhà nước (2002) và Nghị định số 60/2003-CP của chính phủ hướng dẫn và thi hành Luật Ngân sách nhà nước?

Câu 2. Trình bày nôi dung kiểm tra kế toán? Quy định của về thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán và thẩm quyền kiểm tra kế toán trong lĩnh vực Kế toán nhà nước. đề thi công chức kho bạc nhà nước

Câu 3. Trình bày nội dung thu, chi và các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước được quy định tại Luật ngân sách nhà nước (năm 2002)? Vì sao nói ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tăc tập trung dân chủ?

Câu 4. Chứng từ kế toán là gì? Trình bày nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước?  Trình tự xử lý chứng từ kế toán ngấn sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho Bạc nhà nước? So sánh chứng từ kế toán bằng giấy và chứng từ kế toán điện tử trong kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho Bạc nhà nước?

Câu 5. Trình bày các nội dung chủ yếu của sổ kế toán và nguyên tắc sữa chữa sổ kế toán theo quy định trong Luật Kế Toán?

Đề thi công chức kho bạc nhà nước Ngạch thi tuyển: Kế toán viên

Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

Năm 2012

1/ Nhiệm vụ, yêu cầu kế toán thu NSNN, tài khoản sử dụng? Phương pháp hạch toán thu thuế, thu tiền phạt, thu phí và lệ phí?

2/ Cơ quan nào là cơ quan quản lý và lãnh đạo thống nhất công tác kế toán trong cả nước, trong ngành, trong từng địa phương? Nhiệm vụ của những cơ quan này về mặt quản lý và lãnh đạo thống nhất công tác kế toán là gì?

3/ Đồng chí hiểu thế nào về “Thoái thu ngân sách”? Về chức danh kế toán trưởng KBNN và quyền hạn của kế toán trưởng KBNN?

4/ Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kế toán?

5/ Căn cứ và yêu cầu lập dự toán NSNN? đề thi công chức kho bạc nhà nước

Đề thi công chức kho bạc nhà nước Ngạch thi tuyển: Kế toán viên

Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

Đợt 01/2014

ĐỀ SỐ 01

Câu 1. Trình bày đổi thường, quy trình thanh toán chi trả ngân sách nhà nước theo hình thức rút dự toán từ Kho bạc Nhà nước và hình thức lệnh chi tiền Quy định tại Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/12/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Câu 2. Nêu tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002. Hãy phân tích những ưu, nhược điểm của tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay Theo Anh (Chị) có cần cải cách tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước không? Nếu có thì theo hướng nào?

Câu 3. Trình bày các quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán theo Luật kế toán năm 2003. Trường hợp tài liệu kế toán bị mất, thất lạc hoặc bị hủy hoại thì xử lý như thế nào?

Câu 4. Hãy nêu nhiệm vụ của kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản Ngân sách và Kho bạc. Để thực hiện nhiệm vụ này, tổ chức bộ máy kế toán nhà nước được quy định như thế nào?

Câu 5. Báo cáo tài chính là gì? Trình bày các loại báo cáo tài chính và những quy định về lập báo cáo tài chính theo Luật Kế toán năm 2003. Theo Anh (Chị) để thực hiện chức năng Tổng kế toán nhà nước của Kho bạc Nhà nước thì quy định của Luật Kế toán năm 2003 về báo cáo tài chính có cần bổ sung, sửa đổi không? Vì sao?

Đề thi công chức kho bạc nhà nước Ngạch thi tuyển: Kế toán viên

Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

Đợt 02/2014

ĐỀ SỐ 01

Câu 1: Hãy nêu đối tượng, quy trình thực hiện chức năng chi trả thanh toán theo hình thức rút dự toán. Kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền theo thông tư số 161/2012

Câu 2: Hãy nêu hệ thống ngân sách nhà nước theo luật ngân sách 2002. nêu ưu điểm và nhược điểm của hệ thống. nếu phải thay đổi thì thay đổi như thế nào và tại sao đề thi kho bạc nhà nước

Câu 3: Nêu các quy định về bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán. trường hợp tài liệu bị mất hoặc bị hủy hoại thì kế toán phải làm như thế nào?

Câu 4: Nêu nhiệm vụ kế toán đối với hệ thống thông tin quản lý Kho bạc nhà nước theo thông tư 2013. Nêu cơ cấu tổ chức của kế toán để đạt đươc nhiệm vụ đó.

Câu 5: Báo cáo tài chính là gì? hãy nêu hệ thống báo cáo tài chính ở nước ta hiện nay và quy định lập báo cáo tài chính. Trong vị trí người đứng đầu Kho bạc nhà nước thì có cần phải thay đổi gì về hệ thống báo cáo tài chính không? Vì sao?

Đề thi công chức kho bạc nhà nước Ngạch thi tuyển: Kế toán viên

Môn thi: Kiến Thức Chung

Đợt 02/2016

ĐỀ SỐ 02

Câu 1. Nêu các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước và quản lý ngân quỹ nhà nước của Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Câu 2. Trình bày các nguyên tắc trong thi hành công vụ và nghĩa vụ của công chức trong thi hành công vụ theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008. Anh (chị) có nhận xét gì về việc thực hiện nghĩa vụ của công chức trong việc thực thi công vụ ở nước ta hiện nay?

Câu 3. Trình bày mục đích, nội dung và thời điểm đánh giá công chức theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008.

Câu 4. Anh (chị) hiểu thế nào về khái niệm nợ công, phạm vi của nợ công, nguồn hình thành nợ công? Nợ công của Việt Nam hiện nay đang đứng trước nguy cơ, thách thức gì và hãy đề xuất giải pháp khắc phục những nguy cơ mà theo Anh (Chị) là tiềm ẩn rủi ro nhất?

Câu 5. Phân tích sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế ở nước ta. Nêu khái quát những nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế.

Đề thi công chức kho bạc nhà nước Ngạch thi tuyển: Kế toán viên
Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành
Năm 2016

Câu 1: Điều kiện chi Ngân sách Nhà nước. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý chi Ngân sách Nhà nước theo quy định của Nghị định 60/2004/NĐ-CP ngày 6/6/2003. đề thi công chức kho bạc nhà nước

Câu 2: Căn cứ để lập dự toán Ngân sách Nhà nước hằng năm theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước 2015. Trách nhiệm cơ quan tài chính các cấp trong việc lập dự toán Ngân sách Nhà nước.

Câu 3: Khái niệm kỳ kế toán, và các quy định kỳ Kế toán theo Luật Kế toán 2003. đề thi công chức kho bạc nhà nước

Câu 4: Quy định về báo cáo tài chính Nhà nước theo quy định của Luật Kế toán năm 2015.

Câu 5: Khái niệm sổ Kế toán, quy định mở sổ, ghi sổ, khóa sổ Kế toán theo quy định Luật Kế toán 2003. So sánh hình thức lưu trữ sổ Kế toán trong trường hợp ghi trên máy tính của luật Kế toán 2003 và luật Kế toán 2015.

Đề thi công chức kho bạc nhà nước Ngạch thi tuyển: Kế toán viên

Môn thi: Kiến thức chung

Đợt 01/2017

Đề số 02

Câu 1: Trình bày các quy định về phân loại đánh giá công chức theo Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Mục đích của việc đánh giá công chức là gì?

Câu 2: Trình bày những quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Anh (chị) hãy phân tích làm rõ một tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức tại quy định nêu trên.

Câu 3: Trình bày vị trí, chức năng của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để thực hiện các chức năng trên, KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm, quyền hạn gì trong mối quan hệ với UBND cùng cấp và các cơ quan tài chính trên địa bàn?

Câu 4: Trình bày khái niệm NSNN. Anh (chị) hãy nêu các khâu của chu trình ngân sách nhà nước và mục tiêu từng khâu của chu trình NSNN

Đề thi công chức kho bạc nhà nước Ngạch thi tuyển: Kế toán viên

Môn thi: Kiến thức chung

Đợt 02/2017

Đề số 01

Câu 1: Trình bày khái niệm quản lý tài chính công. Phân tích các nguyên tắc quản lý tài chính công. Anh (chị) hãy liên hệ thực tế để nhận xét việc thực hiện một nguyên tắc quản lý tài chính công ở nước ta hiện nay.

Câu 2: Nêu các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quỹ NSNN, các quỹ tài chính nhà nước và chức năng quản lý ngân quỹ nhà nước của KBNN theo quyết định số 26/2015/QĐ-TT ngày 8/7/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ tài chính

Câu 3: Trình bày vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định số 1599/QĐ-BTC ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Câu 4: Nêu những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định của Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Theo Anh (chị), tại sao phải quy định những việc cán bộ công chức không được làm?

Đề thi công chức kho bạc nhà nước Ngạch thi tuyển: Kế toán viên

Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

Đợt 01/2017

Câu 1: Trình bày quy trình thực hiện các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thực hiện quản lý theo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngân sách nhà nước quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Câu 2: Trình bày những nội dung của chứng từ kế toán và quy định lập chứng từ kế toán theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

Câu 3: Trình bày tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền của người làm kế toán, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

Câu 4: Trình bày quy định về tài liệu kế toán sao chụp theo Nghị định số 174/2017/NĐCP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. đề thi công chức kho bạc nhà nước

Đề thi kho bạc nhà nước Ngạch thi tuyển: Kế toán viên

Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

Đợt 02/2017

ĐỀ SỐ 03

Câu 1. Trình bày các nội dung chủ yếu của sổ kế toán, phương pháp sửa chữa sổ kế toán theo Luật kế toán số 88/2015/QH13. Hãy nêu sự khác biệt giữa phương pháp sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử với phương pháp sửa chữa kế toán giấy?

Câu 2. Trình bày tiêu chuẩn của người làm kế toán, các quy định về những người không được làm kế toán theo Luật kế toán số 88/2015/QH13. Theo Anh (Chị), tại sao luật kế toán số 88/2015/QH13 cấm một số người không được làm kế toán.

Câu 3. Trình bày khái niệm và nội dung cơ bản của báo cáo tình hình tài chính nhà nước và báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước theo quy định tại Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước. đề thi vào kho bạc nhà nước

Câu 4. Trình bày các yêu cầu của việc khóa sổ kế toán thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm theo quy định của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

Như vậy, congchuc24h đã giới thiệu toàn bộ đề thi kho bạc nhà nước các năm, từ đó các bạn có thể biết được cấu trúc đề thi kho bạc nhà nước để tự ôn luyện.

Các bạn cũng lưu ý rằng các đề thi công chức kho bạc nhà nước vẫn chưa có đáp án. Nếu các bạn đã có đáp án thì có thể chia sẻ nhé.

Hy vọng bộ đề thi công chức kho bạc nhà nước này sẽ hữu ích đối với các bạn

Chúc các bạn ôn thi tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.