Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 116

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định?
Câu 2: Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc?Câu 3: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được:
Câu 4: Theo Điều lệ Đảng, Chi bộ xét và đề nghị kết nạp từng người một, khi được ít nhất bao nhiêu trong số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thành thì đề nghị lên cấp uỷ cấp trên?
Câu 5: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 6: Thẩm quyền quyền sửa đổi Điều lệ Đảng.Câu 7: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn
Câu 8: Hệ thống tổ chức Ban dân vận của Đảng có ở mấy cấp?
Câu 9: Theo Hiến pháp 2013, Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?Câu 10: Đến năm 2030 Số cán bộ khoa học đạt ít nhất bao nhiêu người trên 1 vạn dân.
Câu 11: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương ở xã là?
Câu 12: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên. thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 13: Người tham dự phiên họp của Chính phủ không phải là thành viên Chính phủ có quyền?Câu 14: Cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 15: Dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do cơ quan nào thẩm định?Câu 16: Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật là nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan nào dưới đây?
Câu 17: Trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức chưa bị xem xét xử lý kỷ luật?
Câu 18: Đến năm 2025, Giảm tối thiểu bình quân cả nước bao nhiêu phần trăm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021
Câu 19: Theo Điều lệ Đảng, Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có bao nhiêu số thành viên trong cơ quan đó tán thành?
Câu 20: Đâu không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã?
Câu 21: Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã? Đáp án D
Câu 22: Công chức được cơ quan, tổ chức phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng bao nhiêu so với mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự?
Câu 23: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam như thế nào?Câu 24: Thẩm quyền Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc Chính phủ
Câu 25: Quy phạm pháp luật là?Câu 26: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì ?Câu 27: Những cơ quan nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó theo quy định của pháp luật?
Câu 28: Chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
Câu 29: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 30: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *