Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 122

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Người vào đảng phải được bao nhiêu đảng viên chính thức giới thiệuCâu 2: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làCâu 3: Hạn chế, yếu kém về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của giai đoạn 2016 – 2020 là ?
Câu 4: Phiên họp Ủy ban nhân dân chỉ được tiến hành khi có bao nhiêu tổng số thành viên Ủy ban nhân dân tham dự.Câu 5: Bãi nhiệm là?Câu 6: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.
Câu 7: Tổ chức nào dưới đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốC.
Câu 8: Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện loại I có?
Câu 9: Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị
Câu 10: Trước khi ban hành Hiến pháp 2013 thì Nhà nước ta đã có những bản Hiến pháp nào?Câu 11: Nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia?Câu 12: Thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là
Câu 13: Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?Câu 14: Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân được mời tham dự phiên họp?
Câu 15: Điều lệ Đảng quy địnhCâu 16: Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây
Câu 17: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm:Câu 18: Chính phủ thực hiện việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương theo quy định nào?Câu 19: Đến năm 2030, Tỉ lệ nữ cấp uỷ viên các cấp đạt từ bao nhiêu phần trăm?
Câu 20: Tại Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 đã đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân là:
Câu 21: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gồm?
Câu 22: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được cơ quan nào thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân?
Câu 23: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 24: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2019 thì khẳng định nào dưới đây là đúng?
Câu 25: Số, ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như thế nào?Câu 26: Theo Hiến pháp 2013, Việc khám xét chỗ ở do?
Câu 27: Người trực tiếp quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn khi phát hiện có xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ không bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực thì phải xem xét, áp dụng một trong các biện pháp nào dưới đây?
Câu 28: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì cơ quan nào thông qua nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh với ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh?Câu 29: Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại II và loại III có không quá bao nhiêu Phó Chủ tịch?
Câu 30: Khi cần hướng dẫn một số vấn đề cần thiết trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành loại văn bản gì?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *