Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 144

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân?Câu 2: Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì kiên định nội dung nào dưới đây?
Câu 3: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa xây và chống, trong đó?Câu 4: Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?
Câu 5: Trong thời gian tập sự, trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng, Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng?
Câu 6: Trường hợp công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà chưa có quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của cấp có thẩm quyền thì?Câu 7: Theo Hiến pháp 2013 thì Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan nào?
Câu 8: Luật Tổ chức Chính phủ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 có hiệu lực thi hành từ ngày?
Câu 9: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, giữ tỉ lệ che phủ rừng ổn định?
Câu 10: Đến năm bao nhiêu Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.
Câu 11: Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm?Câu 12: Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra một trong những đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2021), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2020 là:
Câu 13: Theo Hiến pháp 2013 thì Huyện chia thành?
Câu 14: Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?Câu 15: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã là
Câu 16: Số lượng phó chủ tịch của UBND cấp tỉnh là?Câu 17: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm bao nhiêu phần trăm hằng năm?
Câu 18: Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ nào dưới đây?Câu 19: Trong trường hợp dự thảo quyết định được xem xét, thông qua tại phiên họp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì theo trình tự nào dưới đây?Câu 20: Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi nào dưới đây?Câu 21: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là bao nhiêu phần trăm?
Câu 22: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan quyết định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong trường hợp giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã là
Câu 23: Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản nào?Câu 24: Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý gồm mấy bước ?
Câu 25: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ khi?Câu 26: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng?Câu 27: Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho? (Luật mới)Câu 28: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 29: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 30: kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *