Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 157

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào say đây không phải là hình thức kỷ luật khi Cán bộ, công chức đang công tác?
Câu 2: Cơ quan nào dưới đây không có quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh?
Câu 3: Khi chuyển ngạch công chức?
Câu 4: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là?Câu 5: Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì đánh giá như thế nào?Câu 6: Hằng năm, cơ quan nào có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương?Câu 7: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luậtCâu 9: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thẩm quyền Quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận?
Câu 10: Chức danh nào dưới đây là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Câu 11: Phong trào thi đua Dân vận khéo hiện nay được triển khai với những cơ quan, tổ chức nào ?
Câu 12: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ai là người chịu trách nhiệm bố trí, phân công công tác, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công chức thi hành nhiệm vụ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức?
Câu 13: Câu 1 Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 14: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, ai là người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng?
Câu 15: Cán bộ được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp nào dưới đây?
Câu 16: cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho? (Luật mới)Câu 17: Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ?Câu 18: Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá bao nhiêu tháng, trừ trường hợp có chiến tranh?
Câu 19: Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật ?Câu 20: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường gồm?
Câu 21: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc nào?Câu 22: Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 23: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm bình quân không quá bao nhiêu người trên một đơn vị.”.Câu 24: Đến năm 2030, Tối thiểu bao nhiêu phần trăm người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng.
Câu 25: Thẩm quyền bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 26: Đối với cấp phó của người đứng đầu thì Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gồm mấy bước ?
Câu 27: Về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đảng ta xác định có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá ?
Câu 28: Thị xã có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 29: Điểm mới được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 ở lĩnh vực phát triển kinh tế:?
Câu 30: Đến năm 2030, Đối với cán bộ cấp chiến lược bao nhiêu phần trăm đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế ?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *