Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 165

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Quy phạm pháp luật là?Câu 2: Người giới thiệu người vào Đảng phải?
Câu 3: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
Câu 4: Theo hiến pháp 2013 thì Công dân có nghĩa vụ trung thành với ai?
Câu 5: Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ nào dưới đây?Câu 6: Căn cứ tuyển dụng công chức (NĐ 24)Câu 7: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban nhân dân quận chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân quận họp để chuyển đến Chủ tịch quận, Phó Chủ tịch quận và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận?
Câu 8: Theo Hiến pháp 2013 thì Quận chia thành chia thành?
Câu 9: Đảng viên xin ra khỏi Đảng do cơ quan nào quyết định?
Câu 10: Quận có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 11: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp củaCâu 12: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ?Câu 13: Một trong những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức là:
Câu 14: Thẩm quyền thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ?
Câu 15: Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật là nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan nào dưới đây?
Câu 16: Thẩm quyền quyết định biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh?Câu 17: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến dưới ba nghìn dân được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 18: Theo Điều lệ Đảng, Tổ chức cơ sở đảng dưới bao nhiêu đảng viên?
Câu 19: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo bao nhiêu mức?
Câu 20: Trình tự xác minh tài sản, thu nhập gồm mấy bước?
Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 22: Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn?Câu 23: Đến năm 2025, Giảm tối thiểu bình quân cả nước bao nhiêu phần trăm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021.
Câu 24: Cơ qua nào chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình và kiến nghị về luật, pháp lệnh để Chính phủ thảo luậnCâu 25: Trường hợp cần quy định Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thì Quốc hội ban hành loại văn bản nào?Câu 26: Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây?Câu 27: Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?Câu 28: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp nào?
Câu 29: Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết nhiều nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật thì?Câu 30: Hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý công chức?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *