Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 166

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Nghị quyết 76/NQ-CP có bao nhiêu giải pháp thực hiện?
Câu 2: CƠ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước?
Câu 3: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 4: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây
Câu 5: Một trong những điều kiện để Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch là?Câu 6: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Câu 7: Cơ quan, tổ chức có liên quan được lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được dự thảo nghị quyết?
Câu 8: Văn bản quy phạm pháp luật có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; bản dịch có giá trị?Câu 9: Đến năm 2030 thì Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 10: Câu nói nào sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phong cách làm việc của cán bộ dân vận ?
Câu 11: Theo Điều lệ Đảng, số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương do ai quyết định?
Câu 12: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt ?
Câu 13: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội phải đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào?
Câu 14: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức không có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?Câu 15: Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh để quy định những vấn đề nào?
Câu 16: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh
Câu 17: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương do cơ quan tổ chức?
Câu 18: Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng?Câu 19: Căn cứ vào quyết định chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao, cơ quan nào quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp
Câu 20: Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền, thì việc xử lý kỷ luật không có bước nào dưới đây?Câu 21: Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí nào dưới đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ?
Câu 22: Đối với cấp phó của người đứng đầu thì Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gồm mấy bước ?
Câu 23: Thẩm quyền yêu cầu xác minh đối với người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp?
Câu 24: Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra một trong những đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2021), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2020 là:
Câu 25: Những người nào dưới đây có trách nhiệm tham gia phiên họp của Chính phủ
Câu 26: Ở vòng 1, trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi nào dưới đây?
Câu 27: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 28: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã? Đáp án C
Câu 29: Thẩm quyền quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, người có thẩm quyền khác được quy định trong Luật này.
Câu 30: Thẩm quyền Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *