Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 175

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII thì huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là?
Câu 2: Quyền lập hiến, lập pháp thuộc cơ quan nào
Câu 3: Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do?
Câu 4: Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan ở Trung ương phải được đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp?
Câu 5: Trong phòng chống tham nhũng công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm những hình thức nào?
Câu 6: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?
Câu 7: Đến năm 2030, Đối với cán bộ cấp chiến lược trên bao nhiêu phần trăm dưới 45 tuổi đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế ?
Câu 8: Nghị quyết 26 có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp?
Câu 9: Thẩm quyền quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại?
Câu 10: Công chức có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào?
Câu 11: Thành viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân được mời tham dự?
Câu 12: Mục tiêu được nêu trong Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” là mục tiêu nào sau đây?
Câu 13: Câu 43. Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?
Câu 14: Nghị quyết đại hội XIII của Đảng đã Tán thành những nội dung cơ bản nào dưới đây?
Câu 15: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tài liệu kỳ họp Hội đồng nhân dân phải được gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là
Câu 16: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầuCâu 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thực hiện mục tiêu?Câu 18: Kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được ai phê chuẩn?
Câu 19: Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắcCâu 20: Những người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản?’
Câu 21: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 22: Câu 61. Đâu là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 23: Câu 1 Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 24: Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có?Câu 25: Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP; nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 26: Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 27: Điều lệ Đảng quy địnhCâu 28: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Câu 29: Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải làm gì:
Câu 30: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *