Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 182

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Không quy định chương riêng về?Câu 2: Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất khi nào?Câu 3: Thẩm quyền thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia?
Câu 4: Chủ thể nào sau đây không được quy định là người có chức vụ, quyền hạn?
Câu 5: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật nào?Câu 6: Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào mấy nội dung?
Câu 7: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt?
Câu 8: Chỉ giải tán một tổ chức đảng khi tổ chức đó phạm một trong các trường hợp:Câu 9: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019): “… là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.”
Câu 10: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 11: Thẩm quyền Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?
Câu 12: Đến năm 2025, tối thiểu bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4
Câu 13: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụCâu 14: Trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức chưa bị xem xét xử lý kỷ luật?
Câu 15: Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh phải như thế nào?Câu 16: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2019 thì khẳng định nào dưới đây là đúng?
Câu 17: Quyết định đình chỉ việc thi hành, quyết định xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải đăng Công báo, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày ra quyết định?
Câu 18: Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ gồm bao nhiêu bước?
Câu 19: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát triển, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia?
Câu 20: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý cấp phòng, vụ, cục, tổng cục và tương đương ở Trung ương có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế?
Câu 21: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì ?Câu 22: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Chủ tịch phường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của?
Câu 23: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm, kể từ khi nào?Câu 24: Trường hợp cấn quy định Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường thì QUốc hội ban hành loại văn bản nào?Câu 25: kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được?Câu 26: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân?Câu 27: Theo Điều lệ Đảng, Người giới thiệu phải là đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất bao nhiêu năm?
Câu 28: Các đoàn thể chính trị – xã hội chủ trì phản biện xã hội trong phạm vi nào?
Câu 29: Theo Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó?Câu 30: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *