Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 185

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?
Câu 2: Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh hoặc bãi bỏ tình trạng chiến tranh theo đề nghị của cơ quan nào?
Câu 3: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương là bao nhiêu phần trăm?
Câu 4: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Ai là người ban hành quy chế đánh giá công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình?
Câu 5: Việc xét tuyển công chức thực hiện qua mấy vòng?Câu 6: Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là bao nhiêu phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội
Câu 7: Công chức dự thi nâng ngạch phải đáp ứng một trong các điều kiện nào dưới đây?Câu 8: Một trong những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện các đột phá chiến lược của giai đoạn 2016 – 2020 ?
Câu 9: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Câu 10: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện, xã là?Câu 11: Thị xã có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 12: Công chức luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đảm nhiệm trước khi luân chuyển thì?Câu 13: Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm những gì?
Câu 14: Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?Câu 15: Số lượng phó chủ tịch của UBND cấp tỉnh là?Câu 16: Hành vi nào dưới đây do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 17: Thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã?
Câu 18: Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nào đánh giá ?Câu 19: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 20: Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của ai?
Câu 21: Theo Hiến pháp 2013 thì Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của?
Câu 22: Một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII là?
Câu 23: Người tham dự phiên họp của Chính phủ không phải là thành viên Chính phủ có quyền?Câu 24: Cấp ủy cơ sở muốn triệu tập đại hội bất thường, cần bảo đảm yêu cầu, điều kiện nào?
Câu 25: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Câu 26: Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết các nội dung của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau thì?Câu 27: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của Chính phủ như thế nào?
Câu 28: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệtCâu 29: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?Câu 30: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ trước ngày khai mạc kỳ họp chậm nhất là
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *