Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 69

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Chính phủ báo cáo công tác trước ?Câu 2: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắcCâu 3: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Xác định phương án sai về thời điểm đánh giá công chức?
Câu 4: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ ?Câu 5: Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?
Câu 6: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm? (Luật mới)Câu 7: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019): “… là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.”
Câu 8: Trường hợp cấn quy định việc hạn chế quyền con người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt thì QUốc hội ban hành loại văn bản nào?Câu 9: Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân?Câu 10: Thẩm quyền Quyết định các nội dung liên quan đến phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; các khoản đóng góp của Nhân dânCâu 11: Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ nào dưới đây?Câu 12: Quốc hội quyết định làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.Câu 13: Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?Câu 14: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thẩm quyền Quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận?
Câu 15: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2025 đề ra là:
Câu 16: Hành vi nào dưới đây không bị nghiêm cấm theo Luật Phòng, chống tham nhũng? Đáp án D
Câu 17: Trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực (luật mới)Câu 18: Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở nào?
Câu 19: Theo Điều lệ Đảng, Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có bao nhiêu số thành viên trong cơ quan đó tán thành?
Câu 20: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được cơ quan nào thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân?
Câu 21: Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ?Câu 22: Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.Câu 23: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thẩm quyền Quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn các quận trực thuộc?
Câu 24: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo các mức như thế nào?Câu 25: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 26: Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ bao nhiêu triệu đồng trở lên?Câu 27: Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh
Câu 28: Đối với công chức thuộc quyền quản lý của người đứng đầu thì Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gồm mấy bước ?
Câu 29: Thế nào là vụ lợi.
Câu 30: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mối quan hệ như thế nào với các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *