Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 72

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải được?
Câu 2: Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu 3: Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?
Câu 4: Phát triển giáo dục là?Câu 5: Đối tượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làCâu 6: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó?Câu 7: Theo Điều lệ Đảng, Đại biểu dự đại hội gồm ai?
Câu 8: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hoặc đột xuất về những vấn đề gì?
Câu 9: Trước khi quyết định biệt phái công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức cần làm gì?Câu 10: Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, cấp nào có quyền quyết định khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng vi phạm?
Câu 11: Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra một trong những đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2021), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2020 là:
Câu 12: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm bình quân không quá bao nhiêu người trên một đơn vị.”.Câu 13: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương do cơ quan tổ chức?
Câu 14: Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm ? Đáp án CCâu 15: Đến năm 2030, Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 16: Đối với các chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật là?Câu 17: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Thời hạn, thời điểm, trình tự lấy phiếu tín nhiệm đối với người được Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm do
Câu 18: Dự thảo nghị quyết được thông qua khi có bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành?
Câu 19: Bao nhiêu ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới phải được bầu xong?Câu 20: Đại hội chỉ hợp lệ khi?Câu 21: Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do?Câu 22: Cơ quan nào dưới đây không có quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh?
Câu 23: Trong trường hợp Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành?Câu 24: Tổ chức, cá nhân nào dưới đâu không có chức năng giám sát công tác phòng, chống tham nhũng
Câu 25: Đến năm 2025, Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 26: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì thẩm quyền quyết định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố theo quy định của pháp luật?
Câu 27: Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắcCâu 28: Nâng ngạch công chức được thực hiện thông qua (luật mới)Câu 29: Trước khi quyết định điều động công chức, người đứng đầu cơ quan được phân công, phân cấp quản lý công chức cần làm gì?Câu 30: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *