Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 73

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Khi cần hướng dẫn một số vấn đề cần thiết trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành loại văn bản gì?
Câu 2: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương ở huyện là?
Câu 3: Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải như thế nào?
Câu 4: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải lấy sự hài lòng của ai là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp?
Câu 5: Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là?
Câu 6: Đến năm 2030, Đối với cán bộ cấp chiến lược trên bao nhiêu phần trăm dưới 45 tuổi đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế ?
Câu 7: Đến năm 2030, Đối với cán bộ cấp chiến lược bao nhiêu phần trăm đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế ?
Câu 8: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với?Câu 9: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, việc thi tuyển công chức ở vòng 2 (Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) có thể tổ chức theo hình thức nào?
Câu 10: Ngạch công chức được chia thành mấy ngạch (luật mới)Câu 11: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm công khai Kết luận xác minh?
Câu 12: Tổ chức cơ sở Đảng theo Điều lệ Đảng hiện hành bao gồm:
Câu 13: Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình; trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn bao nhiêu lần và thời gian gia hạn không quá bao nhiêu ngày?
Câu 14: Viên chức không giữ chức vụ quản lý được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: khi có một trong các tiêu chí nào dưới đây?
Câu 15: Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?Câu 16: Nguyên tắc nào sau đây về chính sách dân tộc được Đảng ta tiếp tục khẳng định tại Đại hội XIII?
Câu 17: Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh loại I có?
Câu 18: Trình tự xác minh tài sản, thu nhập gồm mấy bước?
Câu 19: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.
Câu 20: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp củaCâu 21: Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức bằng hình thức nào dưới đây?Câu 22: Công dân có quyền gì trong công tác phòng, chống tham nhũng?
Câu 23: Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã? Đáp án D
Câu 24: “Việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời, chưa sát thực tế” là một trong những hạn chế khi đánh giá về:
Câu 25: Đến năm bao nhiêu thì Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.
Câu 26: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làCâu 27: Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng thì được xem xét?Câu 28: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì có bao nhiêu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh?
Câu 29: Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?Câu 30: Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, chi bộ có bao nhiêu đảng viên chính thức trở lên thì được bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư trong số chi ủy viên?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *