Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 83

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 2: Chi bộ có bao nhiêu đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu phó bí thưCâu 3: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân?
Câu 4: Hằng năm, cơ quan nào có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương?Câu 5: Chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
Câu 6: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?
Câu 7: Cơ quan nào có thẩm quyền Thống nhất quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương
Câu 8: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Cơ quan nào quy định thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức phù hợp với phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội?
Câu 9: Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đươn, thì yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ đạt ở mức nào dưới đây?Câu 10: Phong trào thi đua Dân vận khéo hiện nay được triển khai với những cơ quan, tổ chức nào ?
Câu 11: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Thẩm quyền Lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận?
Câu 12: Trường hợp nào dưới đây được thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác
Câu 13: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm:Câu 14: Không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự ?Câu 15: Quận có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 16: Theo Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ bao lâu 1 lần?
Câu 17: Đâu không phải là nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?Câu 18: Theo HIến pháp năm 2013 thì đáp án nào dưới đây đúngCâu 19: Phân loại đơn vị hành chính là?Câu 20: Theo Điều lệ Đảng, đảng viên có quyền được thông tin và thảo luận các vấn đề gì?
Câu 21: Việc công bố nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày nghị quyết được thông quA.Câu 22: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước?
Câu 23: Những người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản?’
Câu 24: Về Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII đánh giá lĩnh vực nào dưới đây chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao?
Câu 25: Theo Hiến pháp 2013 thì Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của?
Câu 26: Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức quyết định thi trắc nghiệm trên máy vi tính thì không phải thi môn nào?Câu 27: Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 là:
Câu 28: Quốc hội là cơ quan?Câu 29: Theo Điều lệ Đảng, đâu là Cơ quan lãnh đạo củ Đảng ở mỗi cấp?
Câu 30: Thẩm quyền quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *