Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 92

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền Quyết định chính sách cụ thể về giáo dục để bảo đảm phát triển giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội?
Câu 2: Một trong những tiêu chí bắt buộc Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?Câu 3: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành như thế nào?
Câu 4: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP Đến năm bao nhiêu tiến hành tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình tổng thể.
Câu 5: Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho? (Luật mới)Câu 6: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình phải được cơ quan nào thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân?
Câu 7: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ lao động qua đào tạo là?
Câu 8: Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ?Câu 9: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 10: Cán bộ, công chức bị kéo dài thời hạn nâng lương 12 tháng so với quy định đối với những trường hợp nào?
Câu 11: Câu 41. Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Câu 12: Theo Điều lệ Đảng, đảng viên có nhiệm vụ nào sau đây?
Câu 13: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố có bao nhiêu Ủy viên hoạt động chuyên trách?
Câu 14: Nghị định 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ?Câu 15: Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày, tháng năm nào?Câu 16: Tổ chức nào dưới đây không phải là tổ chức chính trị- xã hội?
Câu 17: Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội được khẳng định từ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ mấy?
Câu 18: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.
Câu 19: Viên chức không giữ chức vụ quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 20: kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được?Câu 21: Không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật đối với trường hợp nào dưới đây?
Câu 22: Lực lượng vũ trang nhân dân?Câu 23: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
Câu 24: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Chủ tịch Hội đồng nhân dân có thể ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tiếp công dân, nhưng ít nhất mỗi quý Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải bố trí thời gian
Câu 25: Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu;
Câu 26: Theo Hiến pháp 2013 thì Huyện chia thành?
Câu 27: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?Câu 28: Ở xã, phường, thị trấn có từ bao nhiêu đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp uỷ cấp huyện)?
Câu 29: HĐND, UBND cấp nào có cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động theo quy định của pháp luật?
Câu 30: Câu 42 Theo Nghị quyết Đại hội XIII thì ?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *