Tài Liệu Vòng 1

Đề thi tiếng anh công chức trình độ a2 có đáp án

Congchuc24h.com giới thiệu bộ đề thi tiếng anh công chức trình độ a2 có đáp án với 1128 câu hỏi trắc nghiệm bao gồm 4 phần chính đó là: ngữ pháp, điền từ (đục lỗ), sắp xếp câu, hoàn thiện câu và đọc hiểu. Bộ de thi tiếng anh công chức trình độ a2 này phù hợp với các bạn có nhu cầu ôn thi công chức, viên chức, thăng hạng công chức, viên chức trên toàn quốc.

Giới thiệu bộ đề thi tiếng anh công chức trình độ a2 có đáp án

Như các bạn đã biết, việc thi tuyển công chức, viên chức bắt buộc phải thi môn tiếng anh (môn tin học tùy từng đơn vị tuyển dụng có thể thi hoặc không thi) để qua được vòng 1. Các bạn có thể tham khảo quy định mới tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó quy định cụ thể về thi tuyển công chức tại link này

Việc thi môn tiếng anh có thể thi viết hoặc thi trên máy tùy từng đơn vị tuyển dụng nhưng có một điểm chung đều là hình thức thi trắc nghiệm.

Để qua được môn tiếng anh các bạn phải xác định phải làm đúng được từ 50% số lượng câu hỏi tức là phải từ 5 điểm trở lên.

Một vài năm trở lại đây, đề thi tiếng anh đối với thi công chức ngày càng khó khăn. Nhất là đợt thi tuyển công chức thuế vừa qua, một số bạn đã không thể vượt qua được vòng 1 không phải vì môn kiến thức chung hoặc tin học khó mà là vì đề thi tiếng quá khó (nhất là các bài điền từ đục lỗ).

Như vậy có thể thấy rằng mặc dù 5 điểm có thể qua được môn tiếng anh này nhưng nếu không chịu chăm chỉ luyện tập, dùi mài kiến thức thức thì coi như cánh cổng thi đỗ công chức viên chức của các bạn gần như khép lại.

Do đó, nhằm tạo điều kiện cho các bạn có cầu ôn thi công chức, viên chức, thăng hạng công chức, viên chức trên toàn quốc, congchuc24h.com đã biên soạn bộ tài liệu bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 – Khung năng lực bậc 2 ôn thi công chức, viên chức bao gồm 1128 câu hỏi và đáp án cho các bạn ôn luyện.

Nội dung Đề thi tiếng anh a2

Vì sắp sếp thành các đề rất khó khăn nên đội ngũ biên soạn đã biên soạn Đề thi tiếng anh công chức trình độ a2 được chia luôn thành 04 phần chính gồm các nội dung:

Phần 1: Ngữ pháp đề thi tiếng anh a2

Choose the word or phrase which best completes each sentence. Circle A, B, C or D.

Câu 1.    Mark …………. at the party last night.

A.            were happy

B.            happy was

C.            was happy

D.            was he happy

Câu 2.    . …………….. a lot in the mountains.

A.            Snows it

B.            Is snowing

C.            It snows

D.            Snowing is

Câu 3.    Sarah and her husband …………….. the movies last Saturday.

A.            Was going

B.            went to

C.            they went

D.            went they to

……

Phần 2: Điền từ (Đục lỗ) đề thi tiếng anh a2

Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space. ( Thêm từ vào Câu X)

Thehamburger is eaten all over the world. Thefirsthamburgers(1)…………………… in Connecticut in 1895 by an Americanchefcalled LouisLassen. Louis (2)………………. them hamburgers because he (3)………………… the recipe by sailors from Hamburg in Germany. Hamburgers (4)…………………… afavourite in America in the early twentieth century. Their popularity(5)…………………. even more after the Second WorldWar, when they(6)…………….. in large quantities by teenagers who (7) ………………. fast foodto family meals. In 1948, two brothers, Dick and Mac McDonald(8) …………………. a drive-in hamburger restaurant in San Bernardino, California.Since then, over 25,000 McDonald’s restaurants (9)……………… worldwide andnow 35 million McDonald’s hamburgers (10)……………………….. every day in 115countries from India to the Artie Circle.

Câu 904. (1)
A. are sold
B. were sold
C. have been sold
D. sold

Câu 905. (2)
A. is called
B. called
C. was called
D. calls

…..

Phần 3: Sắp xếp câu, hoàn thiện câu đề thi tiếng anh a2

Phần 3: Sắp xếp câu, hoàn thiện câu
Choose the sentence (A, B, C or D) which has a similar meaning to the original sentence.

Câu 1024. after / What / you / do / usually do / school ?
A. What you do after school usually do ?
B. What you usually do after do school?
C. What do you usually do after school?
D. What you do usually do after school?

Câu 1025. Ireland/her/grandmother/in/born/was
A. Grandmother her was in Ireland born
B. Grandmother her born was in Ireland
C. Her grandmother was in Ireland born
D. Her grandmother was born in Ireland

….

Phần 4: Đọc hiểu của bộ đề thi tiếng anh công chức trình độ a2

In this section you will find a number of questions or unfinished statements about the passage, each with four suggested answers or ways of finishing. You must choose the one you think fits best.

Walt Whitman, born in New York, in 1891, was one of America’s unusual literary figures. As an individualist, he rambled through the countryside seeing people and places, and making them his own. His experiences in earning a living were varied; at times he was a printer, a teacher, a carpenter, a nurse and a newspaper editor.

……

Câu 1089.             The best title for this passage is

A.            Walt Whitman

B.            Leaves of Grass

C.            Poetry: A New Form

D.            A Country Man

Câu 1090.             Whitman’s big-heartedness is shown by his

A.            being an individualist

B.            visiting the countryside

C.            caring for the wounded

…..

Nâng cấp bộ đề thi tiếng anh a2 thêm 2650 câu trắc nghiệm nhiều chủ đề có đáp án – có giải thích chi tiết

Congchuc24h.Com không ngừng tìm tòi và hoàn thiện bộ tài liệu đề thi tiếng anh a2 ôn thi công chức này với rất nhiều chủ đề khác nhau và đặc biệt bộ nâng cấp 2650 câu hỏi này được tách riêng với 01 bộ không có đáp án01 bộ có đáp án kèm theo cho các bạn tiện học và đối chiếu kết quả.

Các chủ đề cập nhật trong bộ đề thi tiếng anh a2 bao gồm:

 • 400 Câu Multiple Choice – Có Đáp Án
 • 300 Câu Tìm Lỗi Sai – Có Đáp Án
 • 650 Câu Đọc Hiểu Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 500 Cầu Điền Từ Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Trái Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Đồng Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Trọng Âm – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Âm – Có Đáp Án
 • 60 đề thi và video giải từng đề kèm mẹo học trong quá trình giải đề chi tiết + 60 bài giảng ngữ pháp và mẹo học thực chiến cực kỳ hữu ích.

Đối với bộ đề thi tiếng anh a2 không đáp án sẽ có dạng như sau:

Đáp án đề thi tiếng anh a2 có giải thích tương ứng sẽ như sau:

Hoặc một số ví dụ về nội dung các câu hỏi Multiple Choice trong bộ đề thi tiếng anh a2

Câu 1: When we went back to the bookstore, the bookseller _______ the book we wanted.

A. sold    B. had sold    C. sells     D. has sold

Đáp án: B

Giải thích: when QKĐ, QKHT

Dịch: Khi chúng tôi trở lại cửa hàng, người bán sách đã bán cuốn sách chúng tôi muôn trước đó.

Câu 2: By the end of last summer, the farmers _______ all the crop.

A. harvested    B. had harvested   C. harvest     D. are harvested

Đáp án: B

Giải thích: by the end of + mốc quá khứ, QKHT

Dịch: Trước cuối hè năm trước, những người nông dân đã thu hoạch tất cả hoa màu.

Câu 3: The director _______ for the meeting by the time I got to his office.

A. left    B. had left    C. leaves     D. will leave

Đáp án: B

Giải thích: when QKĐ, QKHT: hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

Dịch: Giám đốc đã rời đi để tham gia cuộc họp trước lúc tôi đến cơ quan của ông ấy.

Câu 4: My mother told me she _______ very tired since she came back from a visit to our grandparents.

A. was    B. had been    C. is     D. has been

Đáp án: B

Giải thích: HTHT since QKD, câu gián tiếp.

Dịch: Mẹ tôi kể với tôi rằng bà đã rất mệt kể từ khi trở về từ nhà ông bà.

Câu 5: Susan _______ her family after she had taken the university entrance examination.

A. phoned   B. had phoned    C. phones    D. is phoning

Đáp án: A

Giải thích: QKĐ after QKHT

Dịch: Susan gọi cho gia đình sau khi cô ấy đã thi xong kì thi đại học.

Câu 6: How many cities you and your uncle _______ by July last summer?

A. visited     B. had visited

C. did you visit     D. had you visited

Đáp án: B

Giải thích: by the end of + mốc quá khứ, QKHT

Dịch: Có bao nhiêu thành phố bạn và chú của bạn đã đến thăm trước tháng 7 năm ngoái?

Câu 7: Miss Jane _______ typing the report when her boss came in.

A. didn’t finish     B. hadn’t finished

C. doesn’t finish     D. can’t finish

Đáp án: B

Giải thích: QKHT when QKĐ

Dịch: Cô Jane vẫn chưa hoàn thành việc gõ bản báo cáo khi sếp bước vào.

Câu 8: Peter was in New York last week; he _______ in Washington D.C. three days earlier.

A. was    B. had been    C. is    D. was being

Đáp án: B

Giải thích: hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ

Dịch: Peter đã ở NY tuần trước; anh ấy đã ở Washington D.C 3 ngày trước đó.

Câu 9: Three women, none of whom we _______ before, _______ out of the hall.

A. saw-had come     B. had seen-came

C. saw-came     D. had seen-had come

Đáp án: B

Giải thích: hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ

Dịch: Ba người phụ nữ, không ai trong số họ chúng tôi đã gặp trước đó, bước ra khỏi hội trường.

……

30 đề thi thử tiếng anh công chức A2 (đề thi thử công chức tiếng anh A2)

Ngoài các câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh a2 nêu trên mình còn cung cấp bộ 30 đề thi thử công chức tiếng anh b1 có đáp án và giải thích chi tiết cho các bạn tham khảo và rèn luyện thêm.

Mỗi đề có 30 câu hỏi trắc nghiệm có cấu trúc tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại bội đề thi công chức tiếng anh a2 này sẽ cung cấp cho các bạn các cấu trúc câu hay vào, cách nhớ các cấu trúc câu với cách giải thích dễ hiểu và được sắp xếp sao cho các bạn dễ học và dễ thực hành nhất.

Các bạn có thể tham khảo bộ đề thi thử tiếng anh công chức trình độ a2 ở bên dưới:

Trên đây là đề số 01 của bộ đề thi thử tiếng anh công chức a2, để có đủ 30 bộ đề này các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới nhé.

Cách tải về bộ de thi tiếng anh công chức trình độ a2

Bộ đề thi tiếng anh công chức trình độ a2 được bán với giá 150k/bộ.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu về đề thi tiếng anh a2 sẽ hữu ích cho các bạn.

Chúc các bạn ôn thi tốt!

29 thoughts on “Đề thi tiếng anh công chức trình độ a2 có đáp án

 • Nguyễn Xuân Tính

  Tôi muốn có tài liệu này, thì phải làm sao

  Reply
  • Bên mình đang bán 100k bạn nhé, bạn thanh toán qua tài khoản trên bài viết nhé.

   Reply
 • Ngô Tâm

  E vừa chuyển tiền xong. Kiểm tra giúp e

  Reply
  • Bạn check mail giúp mình nhé, mình vừa chuyển tài liệu cho bạn!

   Reply
 • Nhim Chip

  mình muốn mua tài liệu, chuyển tiền xong thì lh thế nào ạ

  Reply
 • Nhim Chip

  Nhờ Ad kiểm tra email giúp mình với. cảm ơn!

  Reply
  • Chào bạn, mình vừa chuyển tài liệu cho bạn rồi, có j tiếp tục ib mình nhé

   Reply
 • đức

  mình muốn mua tài liệu thì làm ntn ạ

  Reply
  • bạn ck qua tk cuối bài nhé

   Reply
 • cuong

  Mình cần bộ đề thi Tiếng Anh A2. liên hệ thế nào ạ?

  Reply
 • việt

  mình muốn mua bộ tài liệu thì ntn ạ?

  Reply
 • Toàn

  Tôi muốn mua thì phải làm thế nào ?

  Reply
 • Nguyễn Thanh Hưng

  Tôi muốn mua bộ đề thi Tiếng Anh bậc 2 (A2) khung tham chiếu Châu Âu để thi công chức thì làm ntn?

  Reply
 • Nguyên

  mình muốn mua bộ tài liệu

  Reply
  • Bạn check mail giúp mình nhé

   Reply
 • Đức

  Mình muốn mua bộ đề thi công chức tiếng anh A2

  Reply
 • Thành

  bộ đề CC tiếng anh A2

  Reply
 • Vũ Khánh Linh

  Bộ đề thi công chức môn tiếng Anh trình độ A2

  Reply
  • mình đã gửi email cho bạn rồi nhé

   Reply
   • Ngoc ANh

    tài liệu ôn thi công chức ak

    Reply
 • Vũ Quốc An

  Các đề ôn thi trắc nghiệm vòng 1 công chức hải quan,1 bộ các đề ôn thi tiếng anh cho ngạch Kiểm tra viên (mã:08.051) và 01 bộ các đề ôn thi tin học

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *