Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 11

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 2: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 6: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung trong quá trình soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nươc.
Câu 8: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 9: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 10: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 12: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) là:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 14: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 15: Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây:
Câu 16: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 17: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy pháp pháp luật là:
Câu 18: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 19: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 20: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 21: Nội dung nào dưới đây là một trong bốn nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 22: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 23: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:
Câu 24: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 25: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với UBND cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 26: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân tỉnh?
Câu 27: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 28: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 29: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chính phủ có nghĩa vụ sau đây:
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?One thought on “Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *