Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 15

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 3: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 5: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 6: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 7: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 8: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 10: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không nằm trong cơ cấu tài chính công ở nước ta?
Câu 13: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 14: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước gồm:
Câu 15: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 16: Một trong những quyền của cán bộ, công chức được quy định trong Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003) là:
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 19: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 20: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 21: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 22: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 23: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 24: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 25: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 26: Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 27: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 29: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.