Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 16

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Nội dung nào dưới đây là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 2: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 4: Hình thức hoạt động của Chính phủ là:
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cơ quan Nhà nước ta.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 7: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 8: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 9: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 11: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 12: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010 có nội dung sau:
Câu 13: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 14: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 15: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 16: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 17: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?
Câu 18: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 20: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công của nước ta?
Câu 22: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 23: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 24: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 25: Nhiệm vụ nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 27: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 28: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ là:
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 30: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.