Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 17

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 2: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 3: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 4: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 6: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 7: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của Nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây là một trong bốn nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 9: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 10: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 11: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 13: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 15: Một trong những chức năng của pháp luật là:
Câu 16: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 18: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công nhà nước ta?
Câu 24: Một trong những chức năng của Quốc hội là:
Câu 25: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 26: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 27: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải chức năng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 30: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.