Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 2

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 3: Một trong những yêu cầu về nội dung của Quyết định quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 4: Để thực hiện quyền lực thống nhất của Nhà nước, Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam có quyền sau:
Câu 5: Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003) quy định cán bộ, công chức không được làm việc nào sau đây?
Câu 6: Một trong những hình thức hoạt động của Chính phủ là:
Câu 7: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 8: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 10: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 11: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 12: Nhiệm vụ nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 13: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 14: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 16: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 17: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 18: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công là:
Câu 19: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 20: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 21: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND)?
Câu 22: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 23: Một trong những nội dung cụ thể của quản lý thuế ở nước ta là:
Câu 24: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?
Câu 25: Hình thức hoạt động của Chính phủ là:
Câu 26: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 27: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của Tài chính công ở nước ta?
Câu 30: Một trong những chức năng của Quốc hội là:Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.