Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 20

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 4: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 6: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010?
Câu 8: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 10: Một trong những yêu cầu về nội dung của Quyết định quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 11: Trong cải cách Tài chính công (theo Quyết định 136/QĐ-TTg ngày 17-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ) có nội dung sau đây:
Câu 12: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 14: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 15: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.
Câu 17: Chính phủ có quyền sau đây đối với Hội đồng nhân dân ( HĐND) tỉnh, thành phố:
Câu 18: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 21: Một trong những chức năng của Quốc hội:
Câu 22: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 24: Trong cơ cấu của Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước?
Câu 26: Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 27: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 29: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 30: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.