Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 22

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 2: Chủ tịch nước được ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 4: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 5: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?
Câu 6: Một trong những đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta là:
Câu 7: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 8: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là của Chính phủ nước CHXHCN VN?
Câu 9: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 10: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 11: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 12: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước được thể hiện ở một trong những khía cạnh nào sau đây?
Câu 13: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 14: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ yếu của tài chính công của nước ta?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 18: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Uỷ ban nhân dân ( UBND) cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 19: Trong các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 20: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN VN?
Câu 21: Chức năng của Quốc hội là:
Câu 22: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (là một trong 4 nội dung cải cách hành chính nhà nước) của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?
Câu 23: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 24: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 25: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm, đặc tính của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 27: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 28: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?
Câu 29: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 30: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.