Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 25

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 2: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 3: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khí:
Câu 4: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 5: Chức năng nào dưới đây là chức năng của Quốc hội?
Câu 6: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 7: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 8: Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây:
Câu 9: Một trong những yếu tố tạo nên hiệu lực quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 10: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 11: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 13: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 14: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 15: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân ( UBND) là:
Câu 16: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 17: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 18: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 19: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 20: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 21: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung trong quá trình soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nươc.
Câu 23: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản ở nước ta?
Câu 25: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 27: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 28: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 29: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 30: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.