Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 29

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Chính phủ có quyền sau đây đối với HĐND tỉnh, thành phố:
Câu 2: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 3: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 4: Trong cơ cấu của Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 7: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 8: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản nào dưới đây?
Câu 9: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 10: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 11: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 12: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 14: Nguyên tắc hoạt động công vụ là:
Câu 15: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 16: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 17: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 18: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 19: Đối với HĐND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 20: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước?
Câu 22: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010?
Câu 27: Nội dung nào dưới đây là nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giaiđoạn 2001 – 2010?
Câu 28: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 29: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt ( TM) thủ trưởng cơ quan?
Câu 30: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *