Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 3

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Đối với HĐND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 2: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm:
Câu 3: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 4: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 5: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 7: Một trong những yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước ta là:
Câu 8: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 9: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 10: Vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta là:
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 13: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 14: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 15: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 16: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây ( theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008)?
Câu 17: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 18: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 20: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 21: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có:
Câu 22: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 23: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây:
Câu 24: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 25: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 27: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân ( UBND) là:
Câu 28: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 30: Trong cơ cấu của Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.