Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 30

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 2: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 3: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của Tài chính công ở nước ta?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 6: Để thực hiện quyền lực thống nhất của Nhà nước, Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam có quyền sau:
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 8: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 10: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 11: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 12: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?
Câu 13: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 14: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng Nhà nước pháp quyền XHCN là:
Câu 15: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 16: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010 về Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức?
Câu 18: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 19: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 20: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt Thủ trưởng cơ quan?
Câu 21: Nguyên tắc hoạt động công vụ là:
Câu 22: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?
Câu 23: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Uỷ ban nhân dân ( UBND) cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 24: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cụ thể của quản lý chi ngân sách Nhà nước ta?
Câu 26: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 27: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 28: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây:
Câu 29: Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992, cơ quan nào dưới đây không nằm trong hệ thống cơ quan Nhà nước?
Câu 30: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.