Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 4

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 2: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 3: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước được thể hiện ở khía cạnh sau đây:
Câu 4: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 5: Chức năng nào dưới đây là chức năng của Quốc hội?
Câu 6: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 7: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 10: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 11: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 13: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 14: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 15: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 16: Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992, cơ quan nào dưới đây không nằm trong hệ thống cơ quan Nhà nước?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 18: Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003) quy định cán bộ, công chức không được làm việc nào sau đây?
Câu 19: Cơ quan nào dưới đây có quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân ( Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003)?
Câu 20: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 21: Đặc điểm cơ bản của văn bản quản lý chuyên môn là:
Câu 22: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 23: Hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 24: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 25: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Uỷ ban nhân dân ( UBND) cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 26: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là một loại quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 29: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 30: Một trong những chức năng của Quốc hội là:Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *