Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 5

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Đặc điểm cơ bản của văn bản quản lý chuyên môn là:
Câu 2: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây đúng về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức?
Câu 4: Hội đồng nhândân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 5: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ yếu của tài chính công của nước ta?
Câu 7: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 9: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước gồm:
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 11: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 12: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 13: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 14: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 16: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không nằm trong cơ cấu tài chính công ở nước ta?
Câu 19: Nguyên tắc hoạt động công vụ là:
Câu 20: Vai trò nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 21: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?
Câu 22: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?
Câu 23: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ?
Câu 24: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 25: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 26: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 28: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 29: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 30: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.