Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 6

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản trong quản lý công sản ở nước ta?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 3: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm:
Câu 4: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) huyện là:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước?
Câu 7: Một trong những quyền của cán bộ, công chức được quy định trong Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003) là:
Câu 8: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ là:
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tuyển dụng cán bộ
Câu 10: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt ( TM) thủ trưởng cơ quan?
Câu 11: Chính phủ có quyền sau đây đối với Hội đồng nhân dân ( HĐND) tỉnh, thành phố:
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 13: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có:
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước ta?
Câu 17: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 18: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?
Câu 19: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.
Câu 20: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 21: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 22: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 23: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 24: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện là:
Câu 25: Một trong những yếu tố tạo nên hiệu lực quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 26: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 27: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 28: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 29: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 30: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *