Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 1

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn bao nhiêu ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.
Câu 2: Cơ quan nào dưới đây không có quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh?
Câu 3: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì?
Câu 4: Theo Luật Cán bộ, công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019), trong số các hình thức kỷ luật cán bộ, hình thức kỷ luật nào chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ?
Câu 5: Quyền lực nhà nước là
Câu 6: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý do ai thực hiện ?
Câu 7: Câu 114 Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong trường hợp đặc biệt, ai là người không được ủy quyền lại cho người khác ký?
Câu 8: Chức danh nào dưới đây không phải công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?
Câu 9: Cán bộ có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào?
Câu 10: Theo hiến pháp 2013 thì Công dân có nghĩa vụ trung thành với ai?
Câu 11: Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểuHĐND?
Câu 12: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm?
Câu 13: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng phương tiện điện tử hình thành trong quá trình soạn thảo một văn bản của cơ quan, tổ chức là
Câu 14: Thi tuyển công chức được thực hiện theo mấy vòng?
Câu 15: Cán bộ là công dân Việt Nam?
Câu 16: Bản chính văn bản giấy được lưu tại đâu?
Câu 17: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 18: “Bản chính văn bản giấy” là?
Câu 19: Thẩm quyền thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Câu 20: Chọn Đáp án đúngCâu 21: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực khi nào?
Câu 22: “Bản gốc văn bản” là ?
Câu 23: Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc?
Câu 24: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo dõi nhiệm vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao, bảo đảm hiển thị theo thời gian thựC.
Câu 25: Nội dung kiểm tra văn bản bao gồm?
Câu 26: Đến năm bao nhiêu, Tối thiểu 80% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4: Trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Câu 27: Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ gồm bao nhiêu bước?
Câu 28: Theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ) bao nhiêu tháng trở lên?
Câu 29: Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu.
Câu 30: Bãi bỏ một phần văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?
Câu 31: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Câu 32: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?
Câu 33: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản phải được theo dõi, cập nhật trạng thái
Câu 34: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 35: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là?
Câu 36: Chọn Đáp án đúng
Câu 37: Điều động là?
Câu 38: Biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 39: Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 40: Trong giai đoạn 2022 – 2025, mỗi năm tăng tối thiểu bao nhiêu phần trăm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Câu 41: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản đi là A Tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức nhận được từ cơ quan, tổ chức khác
Câu 42: Theo Hiến pháp 2013 thì Hôn nhân theo nguyên tắc nào?
Câu 43: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 44: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
Câu 45: Đến năm 2030, Tối thiểu bao nhiêu phần trăm người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng.
Câu 46: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền là
Câu 47: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Có bao nhiêu nội dung đánh giá đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý?
Câu 48: Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?
Câu 49: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì ?Câu 50: Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật ?
Câu 51: Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP có giá trị pháp lý?
Câu 52: A. Câu từ
Câu 53: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử ?
Câu 54: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam như thế nào?
Câu 55: Nghị quyết 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành ngày, tháng năm nào?
Câu 56: Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?
Câu 57: Khi đóng dấu lên chữ ký, dấu đóng phải?Câu 58: Khoảng cách giữa các dòng trong nội dung văn bản là?Câu 59: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.
Câu 60: Đối với những loại văn bản nào thì nơi nhận có cụm từ “như trên”? Đáp án B2 thoughts on “Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *