Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 2

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá bao nhiêu nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành?Câu 2: Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong?
Câu 3: Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ
Câu 4: Thẩm quyền Quyết định chính sách thu hút, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại địa phương phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của địa phương và quy định của cơ quan nhà nước cấp trên
Câu 5: Theo Hiến pháp 2013 thì những ai có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc?.
Câu 6: Ban hành văn bản QPPL mới được áp dụng trong trường hợp nào?
Câu 7: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 8: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.
Câu 9: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ?Câu 10: Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp nào dưới đây?
Câu 11: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành là?
Câu 12: Chọn Đáp án đúngCâu 13: Quốc hội ban hành văn bản QPPL loại nào để quy định Tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và cơ quan khác do Quốc hội thành lập?
Câu 14: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 15: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong trường hợp nào (luật mới) Đáp án D
Câu 16: Theo Luật Cán bộ, công chức, nhận định nào sau đây không thuộc nội dung về văn hóa giao tiếp ở công sở?
Câu 17: Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đươn, thì yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ đạt ở mức nào dưới đây?Câu 18: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thời.
Câu 19: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 20: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 21: Đến năm 2030 Giảm bình quân bao nhiêu phần trăm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 – 2025
Câu 22: Trường hợp người đã nghỉ hưu, nghỉ việc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 23: Đối với công văn, ký hiệu văn bản như thế nào?Câu 24: Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là?(luật mới)
Câu 25: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 26: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử là
Câu 27: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 28: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã? Đáp án C
Câu 29: Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm?
Câu 30: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?
Câu 31: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp nào ?Câu 32: Cá nhân trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc có liên quan đến công tác văn thư
Câu 33: Ký hiệu của văn bản gồm ?
Câu 34: Công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển để thực hiện quy định không được bố trí người địa phương và để thực hiện quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thì phải còn đủ thời gian công tác ít nhất ?
Câu 35: Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi như thế nào?Câu 36: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
Câu 37: Đâu không phải là Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Câu 38: Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?Câu 39: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 40: Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?
Câu 41: Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào dưới đây?Câu 42: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển theo quy định trong thời gian nào?
Câu 43: Theo Hiến pháp 2013 thì Tỉnh chia thành?Câu 44: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Câu 45: Trường hợp cấn quy định Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường thì QUốc hội ban hành loại văn bản nào?
Câu 46: Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Chính trị tư tưởng?
Câu 47: Tùy theo nội dung, văn bản có thể được bố cục như thế nào?
Câu 48: Kết quả hệ thống hóa văn bản phải được công bố chậm nhất là?
Câu 49: Theo Hiến pháp 2013 thì cơ nào phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân động viên Nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Câu 50: Cơ quan nào có thẩm quyền thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Câu 51: Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được quy định chi tiết hết hiệu lực một phần thì các nội dung quy định chi tiết phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết sẽ hết hiệu lực đồng thời với phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết. Trường hợp không thể xác định được nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì?
Câu 52: Chọn Đáp án đúngCâu 53: Việc quyết định Biện pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương thuộc cơ quan nào ban hành văn bản QPPL?
Câu 54: Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?
Câu 55: Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do?
Câu 56: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì công chức được xếp loại chất lượng theo mấy mức?
Câu 57: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì triển khai nội dung phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Câu 58: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: “Văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức” là
Câu 59: Văn bản có thể bó trí theo bố cục nào dưới đây?
Câu 60: Người kê khai tài sản, thu nhập phải có nghĩa vụ gì?2 thoughts on “Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 2

 • Tháng Chín 29, 2022 at 9:24 chiều
  Permalink

  câu 8 phải là bộ tư pháp chứ a?

  Reply
  • Tháng Chín 30, 2022 at 7:36 sáng
   Permalink

   đúng rồi bạn, đáp án C bạn nhé

   Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *