Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 32

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Hiến pháp 2013 thì Quận chia thành chia thành?
Câu 2: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ xác định nguyên tắc của công tác văn thư là
Câu 3: Bãi bỏ toàn bộ văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?Câu 4: Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành?Câu 5: Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý gồm mấy bước ?
Câu 6: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nàoCâu 7: Có bao nhiêu nội dung quản lý nhà nước đối với công tác văn thư
Câu 8: Viên chức Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào?Câu 9: Nội dung kiểm tra văn bản bao gồm?
Câu 10: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải như thế nào?
Câu 11: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của Chính phủ như thế nào?
Câu 12: Không thực hiện biệt phái công chức nữ trường hợp nào?
Câu 13: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. “Danh mục hồ sơ” là ?
Câu 14: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do?
Câu 15: Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danhCâu 16: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm:
Câu 17: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 18: Quốc hội ban hành Luật để quy định
Câu 19: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan đối với cơ quan, tổ chức cấp dưới, tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ tại cơ quan, tổ chức là trách nhiệm của ai?
Câu 20: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chọn đáp áp đúng nhất về Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành
Câu 21: Hiến pháp năm 2013 quy định tổ chức nào không phải là tổ chức chức chính trị – xã hội?
Câu 22: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 23: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn ít nhất là bao nhiêu ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.
Câu 24: Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP; nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 25: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là bao nhiêu phần trăm?
Câu 26: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2:
Câu 27: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 28: Theo Hiến pháp 2013 thì Trong trường hợp nào, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó.
Câu 29: Đối với các chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật là?Câu 30: Những nội dung nào trong văn bản phải có tên?Câu 31: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là việc?
Câu 32: Ở vòng 1, trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi nào dưới đây?
Câu 33: Thủ tướng Chính phủ do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội?
Câu 34: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 35: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc tập hợp, sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định là
Câu 36: Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?Câu 37: Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu gồm mấy bước ?
Câu 38: Những tổ chức, ca nhân nào có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp?
Câu 39: Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì?
Câu 40: Chính phủ ban hành nghị định để quy định?
Câu 41: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu năm?
Câu 42: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?Câu 43: Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?
Câu 44: Viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 45: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 46: Thành phố trực thuộc trung ương có từ một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 47: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm bảy nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 48: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Có bao nhiêu nội dung đánh giá đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý?
Câu 49: Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức?
Câu 50: Không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật đối với trường hợp nào dưới đây?
Câu 51: Thi tuyển công chức được thực hiện theo mấy vòng?
Câu 52: Thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý (luật mới)
Câu 53: Trường hợp người đứng đầu hoặc tất cả cấp phó của người đứng đầu cơ quan quản lý công chức hoặc cơ quan được phân cấp quản lý công chức là người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm của công chức bị xem xét xử lý kỷ luật thì?
Câu 54: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì các hình thức bản sao bao gồm?
Câu 55: Cơ quan nào có thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên
Câu 56: Trường hợp người đã nghỉ việc, nghỉ hưu bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 57: Thẩm quyền quyết định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục, đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật;Câu 58: Câu 26 Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phân thành mấy loại?
Câu 59: Viên chức không giữ chức vụ quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 60: Bãi bỏ một phần văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *