Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 4

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 2: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm nào?
Câu 3: Đến năm 2025 thì Cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu bao nhiêu phần trăm số quy định thủ tục hành chính tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020:?
Câu 4: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức do ai quyết định?
Câu 5: Văn bản nào dưới đây có tên loại văn bản?
Câu 6: Công báo gồm có?
Câu 7: Theo Hiến pháp 2013 thì những ai có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm?
Câu 8: Thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố là?
Câu 9: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào?Câu 10: Trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời thì?
Câu 11: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình
Câu 12: Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý ở hình thức kỷ luật giáng chức mà không còn chức vụ thấp hơn chức vụ đang giữ thì?
Câu 13: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ?
Câu 14: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ Thông tư trái pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành?
Câu 15: cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu 16: Những người nào không được đăng ký dự tuyển công chứcCâu 17: Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này?Câu 18: Đến năm 2025 thì Tối thiểu bao nhiêu phần trăm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.
Câu 19: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì người được tuyển dụng phải hoàn thành mấy nội dung trong quá trình tập sự?
Câu 20: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 21: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 22: Thời gian niêm yết ít văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện, xã ít nhất là bao nhiều ngày liên tục, kể từ ngày niêm yết.
Câu 23: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ ?Câu 24: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì đến năm bao nhiều thì Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế của nền hành chính hiện đại, thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nướC.
Câu 25: Tài sản, thu nhập nào dưới đây không thuộc tài sản, thu nhập phải kê khai?
Câu 26: Câu 47 Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ nào dưới đây?
Câu 27: Nghị định 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ?
Câu 28: Theo Hiến pháp năm 2013, cán bộ, công chức, viên chức phải:
Câu 29: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng Công chức không được sử dụng để:
Câu 30: Chủ tịch UBND các cấp do ai bầu?
Câu 31: Văn bản trái pháp luật gồm những văn bản nào?
Câu 32: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 33: Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì ?
Câu 34: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Câu 35: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tập hợp các văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân là
Câu 36: Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề nào dưới đây?
Câu 37: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 38: Quận có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 39: Không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự ?Câu 40: Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết tắt như thế nào vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chứC.
Câu 41: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện với nhóm đối tượng nào? (luật mới)
Câu 42: Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ từ đại học trở xuống được hưởng bao nhiêu % mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 43: Thẩm quyền quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không được làm?
Câu 44: Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?
Câu 45: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về chương trình, đề án, dự án, kế hoạch là loại văn bản gì?Câu 46: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là?
Câu 47: Việc bố trí, phân công công tác cho công chức phải như thế nào?Câu 48: Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được?
Câu 49: Thị xã có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 50: Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải?
Câu 51: Đạo đức của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ?
Câu 52: Theo Hiến pháp 2013 thì Đất đai là?
Câu 53: Khổ giấy trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30 là? Đáp án A
Câu 54: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 55: Đến năm 2030, Môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm?
Câu 56: Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?
Câu 57: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải lấy ai làm trung tâm?
Câu 58: Viên chức quản lý có hành vi Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 59: Đến năm bao nhiêu thì Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.
Câu 60: Các hình thức xử lý văn bản QPPL được rà soátTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *