Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 55

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Việc phân quyền cho mỗi cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong? Đáp án B
Câu 2: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian bao lâu?
Câu 3: Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gồm mấy bước ?
Câu 4: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo?Câu 5: Câu 12 Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp nào?Câu 6: Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào dưới đây?Câu 7: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là?
Câu 8: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn ít nhất là bao nhiêu ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.
Câu 9: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản đến là
Câu 10: Chọn Đáp án đúng
Câu 11: Thẩm quyền quyết định danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước?
Câu 12: Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ nào dưới đây?Câu 13: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành là?
Câu 14: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong.
Câu 15: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?
Câu 16: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu HĐND?
Câu 17: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 18: Tòa án nhân dân gồm?Câu 19: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước và xã hội tạo môi trường xây dựng con người Việt Nam như thế nào?
Câu 20: Mọi người có quyền?Câu 21: Theo Hiến pháp năm 2013, ủy ban Thường vụ Quốc hội không quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính nào?
Câu 22: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định là
Câu 23: A. Câu từ
Câu 24: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ không được:
Câu 25: Người được tuyển dụng vào công chức khi thực hiện chế độ tập sự cần tập trung vào những nội dung gì?
Câu 26: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Duyệt bản thảo văn bản phải tuân theo quy định nào sau đây
Câu 27: Trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan lập đề nghị có trách nhiệm Tổ chức lấy ý kiến của đối tượng nào?Câu 28: Câu 125, Theo Hiến pháp 2013, Trường hợp thật cần thiết vì lý do nào, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường?
Câu 29: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: “thông tin thành văn được truyền đạt bằng ngôn ngữ hoặc ký hiệu, hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và được trình bày đúng thể thức, kỹ thuật theo quy định” là
Câu 30: Công chức có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào?
Câu 31: Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ gồm bao nhiêu bước?
Câu 32: Giáng chức là?Câu 33: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 34: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là?
Câu 35: Việc xử lý kỷ luật đối với công chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?Câu 36: Đâu là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 37: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. “ Tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành ” là ?
Câu 38: Việc bố trí, phân công công tác cho công chức phải như thế nào?Câu 39: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 40: Chậm nhất là ngày nào, Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước có trách nhiệm cập nhật thông tin điện tử hoặc gửi thông tin về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước về tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp để theo dõi và tổng hợp?
Câu 41: Viên chức Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào?Câu 42: Thủ tướng Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 43: Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức
Câu 44: Hình thức văn bản công bố kết quả hệ thống hóa văn bản là?Câu 45: Cán bộ, công chức nghiện ma túy có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 46: Theo Nghị định 112/2020-NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ, việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức khi có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp nào sau đây?
Câu 47: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 48: hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)Câu 49: Theo Hiến pháp 2013 thì thành phố trực thuộc trung ương chia thành?
Câu 50: Đối với những loại văn bản nào thì nơi nhận có cụm từ “như trên”? Đáp án BCâu 51: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ ?Câu 52: Trách nhiệm đánh giá công chức
Câu 53: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
Câu 54: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì các hình thức bản sao bao gồm?
Câu 55: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi?
Câu 56: Đối với các chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật là?Câu 57: Phường có từ mười nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 58: Câu 114 Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong trường hợp đặc biệt, ai là người không được ủy quyền lại cho người khác ký?
Câu 59: Một trong những quan điểm về cải cách hành chính theo Nghị quyết 76/NQ-CP là?
Câu 60: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *