Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 70

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trong giai đoạn 2022 – 2025, mỗi năm tăng tối thiểu bao nhiêu phần trăm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Câu 2: Việc công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
Câu 3: Sao lục gồm?
Câu 4: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Câu 5: Đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được gửi đến cấp có thẩm quyền nào để xem xét, quyết định.
Câu 6: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp nào sau đây là cán bộ?
Câu 7: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 8: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị tạm đình chỉ chức vụ thì ?Câu 9: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản đi là A Tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức nhận được từ cơ quan, tổ chức khác
Câu 10: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện?
Câu 11: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian bao lâu?
Câu 12: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 13: Theo Hiến pháp 2013, Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?
Câu 14: Thời điểm đánh giá công chức được thực hiện như thế nào?
Câu 15: Tổ chức nào dưới đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốC.
Câu 16: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 17: Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước trong trường hợp nào?
Câu 18: Xung đột lợi ích là?Câu 19: Trước khi quyết định biệt phái công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức cần làm gì?Câu 20: Theo Hiến pháp 2013 thì Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của?
Câu 21: Cán bộ, công chức phải thực hiện
Câu 22: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã? Đáp án D
Câu 23: Hiến pháp là?Câu 24: Theo Hiến pháp 2013 thì thành phố trực thuộc trung ương chia thành?
Câu 25: Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn bao nhiêu ngày ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương?
Câu 26: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì người được tuyển dụng phải hoàn thành mấy nội dung trong quá trình tập sự?
Câu 27: Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc nào dưới đây?
Câu 28: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Giấy mời là
Câu 29: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng phương tiện điện tử hình thành trong quá trình soạn thảo một văn bản của cơ quan, tổ chức là
Câu 30: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 31: Viện kiểm sát nhân dân gồm ?
Câu 32: Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp thuộc nội dung văn hóa giao tiếp nào của cán bộ, công chức?Câu 33: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.
Câu 34: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là?
Câu 35: Viên chức không giữ chức vụ quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền, thì xếp loại chất lượng ở mức nào ?
Câu 36: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình?
Câu 37: Đến năm 2030, Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 38: Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải?
Câu 39: Quận có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 40: Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động?
Câu 41: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đối với dự thảo nghị quyết do cơ quan, tổ chức khác trình thì?Câu 42: Căn cứ vào quyết định chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao, cơ quan nào quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp
Câu 43: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân?
Câu 44: Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được?
Câu 45: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về chương trình, đề án, dự án, kế hoạch là loại văn bản gì?Câu 46: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là?
Câu 47: Hội đồng nhân dân huyện thành lập?
Câu 48: Việc phân cấp cho cho chính quyền địa phương được quy định trong văn bản nào của cơ quan nhà nước phân cấp
Câu 49: Văn bản hành chính gồm các loại văn bản nào dưới đây?
Câu 50: Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề nào dưới đây?
Câu 51: Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là?(luật mới)
Câu 52: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Một trong những yêu cầu đối với việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ, văn bản là Cho phép tự động thông báo hồ sơ đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan trước
Câu 53: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. “Danh mục hồ sơ” là ?
Câu 54: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng trong trường hợp nào dưới đây?
Câu 55: Những người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản?
Câu 56: Việc xem xét từ chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây? nhiệm vụ được giao hoặc vị trí công tác không phù hợp;
Câu 57: Đối với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã thì?
Câu 58: Theo Luật CBCC năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 thì Công sở là?Câu 59: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền là
Câu 60: Thời hạn biệt phái công chức không quá bao nhiêu năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *