Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 71

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Cán bộ, công chức nghiện ma túy có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 2: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử là
Câu 3: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải căn cứ vào?
Câu 4: Đối với các chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật là?Câu 5: Theo Hiến pháp 2013 Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động như thế nào?Câu 6: Chính phủ làm việc?
Câu 7: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ai là người chịu trách nhiệm bố trí, phân công công tác, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công chức thi hành nhiệm vụ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức?
Câu 8: Trong phòng chống tham nhũng công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm những hình thức nào?
Câu 9: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 10: Theo Hiến pháp 2013 thì Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan nào?
Câu 11: Trường hợp nào không thành lập Hội đồng kỷ luật?
Câu 12: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 13: Bản thảo văn bản phải ai duyệt?Câu 14: Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì?
Câu 15: Chủ tịch nước có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 16: Thẩm quyền quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, người có thẩm quyền khác được quy định trong Luật này.
Câu 17: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương do cơ quan tổ chức?
Câu 19: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian bao nhiêu tháng?
Câu 20: Trường hợp người có hành vi vi phạm vắng mặt thì cuộc họp kiểm điểm được tiến hành sau bao nhiêu lần gửi thông báo triệu tập họp?
Câu 21: Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải ?
Câu 22: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý cấp phòng, vụ, cục, tổng cục và tương đương ở Trung ương có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế?
Câu 23: Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ quan nào Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia?
Câu 24: Trường hợp ký thừa lệnh thì phải ghi chữ viết tắt như thế nào vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chứC.
Câu 25: Một trong những tiêu chí bắt buộc Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?
Câu 26: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 27: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), thời hiệu xử lý kỷ luật là:
Câu 28: kê khai bổ sung, kê khai hằng năm thực hiện hoàn thành trước thời điểm nào?
Câu 29: Theo Luật cán bộ, công chức, đâu là hình thức kỷ luật đối với cán bộ?
Câu 30: Công chức được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải?
Câu 31: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 32: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 33: Cơ quan nào dưới đây không có quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh?
Câu 34: Đối với hồ sơ, tài liệu khác thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?
Câu 35: Giáng chức là?Câu 36: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải lấy ai làm trung tâm?
Câu 37: Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là?
Câu 38: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử mà đến tuổi nghỉ hưu thì ?Câu 39: Khoảng cách giữa các đoạn văn trong nội dung văn bản tối thiểu là?
Câu 40: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình
Câu 41: Hiến pháp được thông qua khi?
Câu 42: Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức nào?
Câu 43: Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Câu 44: Công chức thi nâng ngạch được Miễn thi môn tin học đối với các trường hợp nào dưới đây?
Câu 45: Quốc hội ban hành văn bản QPPL loại nào để quy định Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường; Quốc phòng, an ninh quốc gia; Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước?
Câu 46: Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D?
Câu 47: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 48: Theo Hiến pháp 2013 thì Tỉnh chia thành?Câu 49: Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?
Câu 50: Phông chữ trình bày văn bản hành chính là? Đáp án ACâu 51: Vụ lợi là?
Câu 52: Thẩm quyền Quyết định chính sách thu hút, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại địa phương phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của địa phương và quy định của cơ quan nhà nước cấp trên
Câu 53: Những tổ chức, ca nhân nào có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp?
Câu 54: Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể?Câu 55: Thẩm quyền tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình ?Câu 56: Công chức lãnh đạo, quản lý Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì?
Câu 57: Cán bộ là công dân Việt Nam?
Câu 58: Biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 59: Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 60: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân và được mời tham dự hội nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp khi nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *