Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 79

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở huyện có từ ba mươi đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 2: Thẩm quyền bãi bỏ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã? Đáp án A
Câu 3: Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện rõ?
Câu 4: Câu 5, Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của ai?
Câu 5: Cơ quan quản lý cán bộ, công chức là?
Câu 6: Công chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ bao nhiêu năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết địnhCâu 7: Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây
Câu 8: Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là?
Câu 9: Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá bao nhiêu nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành?Câu 10: Nghị định 30/2020/NĐ-CP của chính phủ về công tác văn thư có hiệu lực ngày tháng năm nào?
Câu 11: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì công chức được xếp loại chất lượng theo mấy mức?
Câu 12: Theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ) bao nhiêu tháng trở lên?
Câu 13: Thẩm quyền quyết định danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước?Câu 14: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm nào?
Câu 15: Đến năm 2030 thì Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 16: Bản gốc văn bản điện tử được lưu tại đâu?
Câu 17: Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ khi nào?Câu 18: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do?
Câu 19: Chọn Đáp án đúngCâu 20: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác văn thư có hiệu lực thi hành, thay thế cho Nghị định nào trước đó của Chính phủ quy định về công tác văn thư?
Câu 21: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì các hình thức bản sao bao gồm?
Câu 22: Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như?
Câu 23: Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm? (luật mới)
Câu 24: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ?
Câu 25: Phần kết thúc của văn bản gồm?
Câu 26: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm?
Câu 27: Quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 28: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 29: Trong thời gian tập sự, trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng?
Câu 30: Cơ quan nào Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình?Câu 31: Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo có trên năm nghìn dân thì cứ thêm hai nghìn năm trăm dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu. HĐND?
Câu 32: Hành vi nào dưới đây do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 33: Quy định về đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật bao gồm các nội dung nào?
Câu 34: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của Chính phủ như thế nào?
Câu 35: Trường hợp người đã nghỉ việc, nghỉ hưu bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 36: Từ ngữ viết tắt chỉ được sử dụng trong trường hợp nào?Câu 37: Đối tượng nào dưới đây được tiếp nhận vào công chức?
Câu 38: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc tập hợp, sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định là
Câu 39: Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng?Câu 40: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của
Câu 41: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?Câu 42: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
Câu 43: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là
Câu 44: Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 45: Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí nào dưới đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ?
Câu 46: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp nào ?Câu 47: Thẩm quyền Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh?
Câu 48: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động được:
Câu 49: Theo Luật phòng, chống tham nhũng, khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo với ai?
Câu 50: Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?Câu 51: Theo Luật cán bộ, công chức , những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 52: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 53: Theo Hiến pháp 2013 thì Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do?
Câu 54: Mọi người có quyền?Câu 55: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo?Câu 56: Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kỷ luật
Câu 57: Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?
Câu 58: Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được?
Câu 59: Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 60: Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ gồm bao nhiêu bước?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *