Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 86

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thay thế văn bản quy phạm phá luật được áp dụng trong trường hợp nào?
Câu 2: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể thì việc ký ban hành văn bản như thế nào?
Câu 3: Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân?Câu 4: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là việc?
Câu 5: Theo Hiến pháp 2013 Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động như thế nào?Câu 6: Việc quyết định Biện pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương thuộc cơ quan nào ban hành văn bản QPPL?
Câu 7: Tòa án nhân dân có nhiệm vụ
Câu 8: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.
Câu 9: Cơ quan nào thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương?
Câu 10: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ và cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương cho lực lượng vũ trang nhân dân
Câu 11: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm bảy nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 12: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã? Đáp án D
Câu 13: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 14: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải gắn với?
Câu 15: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của Chính phủ như thế nào?
Câu 16: Số, ký hiệu của văn bản gồm?
Câu 17: Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu 18: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện đến Phòng Tư pháp để thẩm định?
Câu 19: kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được?Câu 20: Ngoài các thành phần chính quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 30/2020/NĐ-CP, văn bản hành chính có thể bổ sung bao nhiêu thành phần khác?
Câu 21: Thời gian niêm yết ít văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện, xã ít nhất là bao nhiều ngày liên tục, kể từ ngày niêm yết.
Câu 22: Hành vi nào dưới đây do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 23: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về vấn đề nào dưới đây phải lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 24: Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức bằng hình thức nào dưới đây?
Câu 25: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí nào sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?Câu 26: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầuCâu 27: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Số trang văn bản được quy định như sau
Câu 28: Cán bộ là công dân Việt Nam?
Câu 29: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 30: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hệ thống báo cáo của các bộ, ngành, địa phương được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc giA.
Câu 31: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính.
Câu 32: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 33: Trường hợp công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà chưa có quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của cấp có thẩm quyền thì?
Câu 34: Các hình thức kỷ luật đối với công chức gồm
Câu 35: Một trong những điều kiện để Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch là?Câu 36: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quản lý công chức
Câu 37: Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Câu 38: Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do?
Câu 39: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?
Câu 40: Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong?
Câu 41: Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm? (luật mới)
Câu 42: Giáng chức là?Câu 43: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 44: Nâng ngạch công chức được thực hiện thông qua (luật mới)
Câu 45: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết thi hành văn bản đó?
Câu 46: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 47: Theo Hiến pháp 2013 thì:Câu 48: Viện kiểm sát nhân dân gồm ?
Câu 49: Đảng cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa và tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng?
Câu 50: Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là?
Câu 51: Những trường hợp nào không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật? (Luật mới)
Câu 52: Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danhCâu 53: Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh để quy định những vấn đề nào?
Câu 54: Trước khi quyết định điều động công chức, người đứng đầu cơ quan được phân công, phân cấp quản lý công chức cần làm gì?
Câu 55: Nghị định 30/2020/NĐ-CP của chính phủ về công tác văn thư có hiệu lực ngày tháng năm nào?
Câu 56: Công chức lãnh đạo, quản lý Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì?
Câu 57: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), thời hiệu xử lý kỷ luật là:
Câu 58: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý cán bộ, công chức?
Câu 59: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến dưới ba nghìn dân được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 60: Cán bộ có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *