Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 9

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Cán bộ, công chức không được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 2: Đâu là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Câu 3: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp nào phải được niêm yết?
Câu 4: Số trang văn bản hành chính được như thế nào? Đáp án CCâu 5: Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở huyện có từ ba mươi đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 6: Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với hành vi không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 7: Quốc hội ban hành Luật để quy định
Câu 8: Thời hạn thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định?
Câu 9: Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, việc miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu 10: Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là việc?
Câu 11: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 12: Thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý (luật mới)
Câu 13: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác văn thư có hiệu lực thi hành vào ngày/tháng/năm nào?
Câu 14: Mọi người có quyền?Câu 15: Theo Hiến pháp 2013 thì Quận chia thành chia thành?
Câu 16: Cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 17: Đâu là Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước
Câu 18: Có bao nhiêu nội dung quản lý nhà nước đối với công tác văn thư
Câu 19: Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân?Câu 20: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019): “… là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị kháC.”
Câu 22: Những tổ chức, ca nhân nào có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp?
Câu 23: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì thời gian thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bao nhiêu phút?
Câu 24: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thực hiện mục tiêu?
Câu 25: Thẩm quyền kiểm tra văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã?
Câu 26: Phông chữ sử dụng trình bày văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 27: Sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?Câu 28: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”:
Câu 29: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định là
Câu 30: “Bản trích sao” là?
Câu 31: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
Câu 32: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì văn bản nào dưới đây không thuộc Các loại văn bản hành chính?
Câu 33: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức quản lý?
Câu 34: Công chức thi nâng ngạch được Miễn thi môn tin học đối với các trường hợp nào dưới đây?
Câu 35: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ xác định nguyên tắc của công tác văn thư là
Câu 36: Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt phải viết hoa? Đáp án A
Câu 37: Thẩm quyền Tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình, nghị định của Chính phủ
Câu 38: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Giấy mời là
Câu 39: Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?Câu 40: Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu?
Câu 41: Thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là
Câu 42: Theo Hiến pháp 2013 thì thành phố trực thuộc trung ương chia thành?
Câu 43: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 44: Câu 52 Nơi nhận văn bản gồm?
Câu 45: Mục tiêu chung về cải cách hành chính theo Nghị quyết 76/NQ-CP là?
Câu 46: Cán bộ xã, phường, thị trấn là?Câu 47: Trường hợp công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà chưa có quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của cấp có thẩm quyền thì?
Câu 48: THẩm quyền quyết định về chiến tranh và hòa bình là
Câu 49: Theo Hiến pháp năm 2013, ủy ban Thường vụ Quốc hội không quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính nào?
Câu 50: kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được?Câu 51: Nhà nước thực hiện chính sách?
Câu 52: Thành phố trực thuộc trung ương có trên một triệu dân thì cứ thêm sáu mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 53: Thể thức văn bản hành chính gồm bao nhiêu thành phần chính được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ?
Câu 54: Thẩm quyền quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, người có thẩm quyền khác được quy định trong Luật này.
Câu 55: Một trong những điều kiện để Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch là?Câu 56: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là:
Câu 57: Theo Luật cán bộ, công chức (sửa đổi năm 2019), nhận định nào sau đây là đúng với Chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ?
Câu 58: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Cơ quan nào qui định chi tiết Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức?
Câu 59: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Đáp án nào dưới đây là đúng?Câu 60: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Số trang văn bản được quy định như sau
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *