Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 93

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được xếp loại chất lượng theo các mức nào?
Câu 2: Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì đánh giá như thế nào?
Câu 3: Nghị định 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ?
Câu 4: Hình thức văn bản công bố kết quả hệ thống hóa văn bản là?Câu 5: Thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia thôn, tổ dân phố?
Câu 6: Có bao nhiêu hình thức công khai về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Câu 7: Trường hợp người có hành vi vi phạm vắng mặt thì cuộc họp kiểm điểm được tiến hành sau bao nhiêu lần gửi thông báo triệu tập họp?
Câu 8: Số trang văn bản được thực hiện như thế nào?
Câu 9: Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được?
Câu 10: Công chức lãnh đạo, quản lý Bị xử lý kỷ luật chưa đến mức cách chức nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế; Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một thời hạn bổ nhiệm thì?
Câu 11: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ xác định nguyên tắc của công tác văn thư là
Câu 12: Những người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản?
Câu 13: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ai là người chịu trách nhiệm bố trí, phân công công tác, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công chức thi hành nhiệm vụ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức?
Câu 14: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mứcCâu 15: Bố cục của văn bản nào dưới đây không đúng?
Câu 16: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 17: Thời hạn biệt phái công chức không quá bao nhiêu năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành?
Câu 18: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?
Câu 19: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức biệt phái?
Câu 20: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức không có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?
Câu 21: Văn bản đăng trên Công báo là?
Câu 22: trường hợp nào dưới đây không lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Câu 23: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Người được ký thừa lệnh
Câu 24: Một trong những tiêu chí bắt buộc cán bộ phải đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?
Câu 25: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Người được ký thừa ủy quyền
Câu 26: Không thực hiện biệt phái công chức nữ trường hợp nào?
Câu 27: Đối với công chức biệt phái, thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 28: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hết thời hạn quy định xử lý kỷ luật, cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì sẽ:
Câu 29: Xã (hoặc thị trấn) không thuộc miền núi, vùng cao và hải đảo có trên năm nghìn dân thì cứ thêm hai nghìn năm trăm dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu. HĐND?
Câu 30: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, ai là người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng?
Câu 31: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?Câu 32: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Câu 33: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 34: Đối với các hình thức văn bản được bố cục theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều thì?
Câu 35: Văn bản quy phạm pháp luật là ?
Câu 36: Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP có giá trị pháp lý?
Câu 37: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì để xác người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch cần dựa vào nội dung nào?
Câu 38: Theo Hiến pháp 2013 thì thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành chia thành?
Câu 39: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là?
Câu 40: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 41: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đối với dự thảo nghị quyết do cơ quan, tổ chức khác trình thì?Câu 42: Viết hoa vì phép đặt câu được thực hiện như thế nào?
Câu 43: Theo Hiến pháp năm 2013 thì Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế như thế nào?
Câu 44: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện do?
Câu 45: Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung thực hiện dưới hình thức nào?
Câu 46: Ký hiệu của văn bản gồm ?
Câu 47: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 48: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
Câu 49: Theo Hiến pháp 2013 thì những ai có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm?
Câu 50: Quốc hội có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?Câu 51: Trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì phải ghi chữ viết tắt như thế nào vào trước chức vụ của người đứng đầu?
Câu 52: Theo Hiến pháp 2013 thì Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh?
Câu 53: Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới theo Nghị quyết 76/NQ-CP là?
Câu 54: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu năm?
Câu 55: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức do ai quyết định?
Câu 56: Điều động là?
Câu 57: Cán bộ được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp nào dưới đây?
Câu 58: Trường hợp người đã nghỉ việc, nghỉ hưu bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 59: Cơ quan nào có quyền quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp.
Câu 60: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp nào ?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *