Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 100

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Phối hợp với Phòng Thanh tra – Kiểm tra và Chi cục Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp thuế của Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác là nhiệm vụ của:
Câu 2: Hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 3: Nguyên tắc Quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm vụ đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội thuộc thẩm quyền của:
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 6: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm
Câu 7: Nội dung nào sau đây không đúng về quyền của cán bộ, công chức được quy định tại các quyền khác của cán bộ, công chức?
Câu 8: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 11: Nguyên tắc hoạt động công vụ là
Câu 12: Xây dựng đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập, sáp nhập, giải the, đối tên các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền quyết định
Câu 13: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải mục tiêu hoạt động công vụ?
Câu 15: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong những
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ nước ta?
Câu 17: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra cơ quan thuế các cấp triển khai thực hiện chính sách pháp luật về thuế, các khoản thu khác ngân sách nhà nước theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Câu 18: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 19: Lập kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo công tác nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác quản lý tài chính, quản trị, quản lý ấn chỉ trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 21: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 22: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt (TM) thủ trưởng cơ quan?
Câu 23: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, biệt phái là
Câu 24: Căn cứ vào mục đích chi tiêu ta có các loại khoản chi
Câu 25: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị về thuế của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về sai phạm của Người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 26: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam:
Câu 27: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm nào sau đây?
Câu 28: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 29: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.