Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 135

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau
Câu 2: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 3: Tổ chức các phong trào thi đua của ngành, của địa phương; theo dõi và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng trong nội bộ Chi cục Thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 4: Cấp ý kiến pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền ban hành; thấm định dự thảo văn bản hành chính do Tổng cục Thuế ban hành
Câu 5: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt (TM) thủ trưởng cơ quan?
Câu 6: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 7: Đặc điểm cơ bản của văn bản quản lý chuyên môn là:
Câu 8: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 10: Tiêu chí nào sau đây không đúng để đánh giá công chức theo qui định của Luật Cán bộ, công chức?
Câu 11: Theo Quy định của Đảng, đảng viên được phép làm việc nào sau đây?
Câu 12: Chủ tịch nhân dân cấp xã do chủ thể nào sau đây bầu?
Câu 13: Biên chế của cục thuế do
Câu 14: Phương án nào dưới đây thể hiện vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển
Câu 15: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân quy định tại
Câu 16: Nội dung nào sau đây không đúng về quyền của cán bộ, công chức được quy định tại các quyền khác của cán bộ, công chức?
Câu 17: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tuyển dụng công chức quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 18: Đâu là chính quyền địa phương đô thị theo Luật Chính quyền địa phương?
Câu 19: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ
Câu 20: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 21: Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
Câu 22: Nội dung nào sau đây không nằm trong quy định những người không được đăng ký dự tuyển công chức
Câu 23: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 24: Hoạt động của cán bộ công chức
Câu 25: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ
Câu 26: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 27: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 28: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 29: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 30: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.