Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 177

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định về thực hiện quản lý cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức?
Câu 2: Theo luật NSNN, Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền:
Câu 3: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 5: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức bị kỷ luật mức nào do tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý?
Câu 6: Để thực hiện quyền lực thống nhất của Nhà nước, Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam có quyền sau:
Câu 7: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 8: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 9: Theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức không quá bao nhiêu tuổi thì được cử đi đào tạo sau đại học?
Câu 10: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 11: Chủ tịch nước được ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 12: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không đúng với quy định phân loại đánh giá công chức của Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 15: Căn cứ vào tính chất phát sinh khoản chi ta có
Câu 16: Trong cải cách tài chính công (theo nghị quyết 30c của chính phủ ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011) có nội dung sau đây:
Câu 17: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước
Câu 18: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
Câu 19: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có:
Câu 20: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 21: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 22: Trong những hoạt động dưới đây hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Câu 23: Ủy ban nhâu dân được ban hành loại văn bản qui phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 25: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 27: Cán bộ, công chức không có nghĩa vụ nào dưới đây khi thực thi công vụ?
Câu 28: Luật Tổ chức Chính phủ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 có hiệu lực thi hành từ ngày?
Câu 29: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ quyền hạn sau
Câu 30: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.