Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 181

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 2: Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn các tổ chức, doanh nghiệp được phân cấp quản lý; hoạt động in hóa đơn của các doanh nghiệp in trên địa bàn quản lý theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 3: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không đúng với yêu cầu kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta
Câu 6: Nội dung nào dưới đây là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 8: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy pháp pháp luật là:
Câu 9: Chức năng của Quốc hội là:
Câu 10: Nội dung nào dưới đây đúng về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức?
Câu 11: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 12: Theo khái niệm tại Luật cán bộ, công chức 2008, chuyển ngạch là
Câu 13: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 14: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 15: Các chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Câu 16: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 17: Phương án nào sau đây không phải là một cấp độ đánh giá công chức theo qui định tại Luật Cán bộ, công chức?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không nằm trong cơ cấu tài chính công ở nước ta?
Câu 19: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày
Câu 20: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 21: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân khi:
Câu 22: Kinh phí hoạt động của Cục Thuế được cấp từ:
Câu 23: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 24: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam:
Câu 25: Đoàn thể chính trị – xã hội nào được thành lập sớm nhất?
Câu 26: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây:
Câu 27: Chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai thống nhất và kiểm tra việc thực hiện các chính sách thu; các quy trình, biện pháp quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 28: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 2 được quy định bao nhiêu người?
Câu 29: Vai trò truyền thống của Tài chính Nhà nước là đàm bảo điều kiện vật chất để duy trì sự tồn tại và hoạt động bình thường của:
Câu 30: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *