Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 193

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Công chức bị bố trí công tác khác khi
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản qui phạm pháp luật?
Câu 4: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 5: Nguyên tắc hoạt động công vụ là:
Câu 6: Phương án nào dưới đây đúng với cơ sở hình thành bản chất hệ thống chính trị Việt Nam?
Câu 7: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 8: Xây dựng đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập, sáp nhập, giải thể, đối tên các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền quyết định
Câu 9: Phương án nào dưới đây đúng với nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bô, công chức?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm, đặc tính của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 11: Công chức A có hành vi vi phạm quy định của Luật cán bộ, công chức vào ngày 1 10/10/2014, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức A theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 được tính từ thời điểm nào đến thời điểm nào?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 13: Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 14: Tổ chức quản lý nhập – xuất – tồn các loại ấn chỉ, lưu trữ, bảo quản, kiểm kê ấn chỉ, báo cáo theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam
Câu 16: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 17: Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm vụ đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội thuộc thẩm quyền của:
Câu 18: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước ta theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN là:
Câu 19: Những mâu thuẫn phát sinh trong nền kinh tế thị trường:
Câu 20: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 21: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 22: Trường hợp nào sau đây cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện bố trí công tác khác đối với công chức?
Câu 23: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là
Câu 24: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có
Câu 25: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 27: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền bầu cử khi:
Câu 28: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây:
Câu 29: Chức năng nào sau đây không phải là chức năng quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 30: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.