Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 198

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, thẩm quyền của Chính phủ được ban hành văn bản nào dưới đây?




Câu 2: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?




Câu 3: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm nào sau đây?




Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010?




Câu 5: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương tỉnh gồm




Câu 6: Nội dung nào sau đây không nằm trong quy định nguyên tắc tuyển dụng công chức?




Câu 7: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm được chia thành những giai đoạn nào?




Câu 8: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan, vì hoạt động công vụ của:




Câu 9: Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam có:




Câu 10: Ủy ban nhân dân không phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây trước Hội đồng nhân dân?




Câu 11: Căn cứ vào tính chất điều tiết của thuế, thuế được chia thành




Câu 12: Nội dung của Quản lý và điều hành ngân sách nhà nước:




Câu 13: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:




Câu 14: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức, một người làm việc trong cơ quan của Nhà nước được gọi là công chức khi đáp ứng được mấy điều kiện?




Câu 15: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:




Câu 16: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có mấy hình thức kỷ luật đối với công chức?




Câu 17: Ưu tiên tuyển chọn quy định tại nguyên tắc tuyển dụng công chức trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 là những người nào?




Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ nước ta?




Câu 19: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?




Câu 20: Thực hiện công khai thuế theo quy định; phát thông báo thuế đến người nộp thuế theo quy định là nhiệm vụ của:




Câu 21: Lập kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo công tác nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác quản lý tài chính, quản trị, quản lý ấn chỉ trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý là nhiệm vụ của:




Câu 22: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?




Câu 23: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?




Câu 24: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?




Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?




Câu 26: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, nội dung nào sau đây không phải là nội dung đánh giá công chức?




Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?




Câu 28: Chức năng nào dưới đây là chức năng của Quốc hội?




Câu 29: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:




Câu 30: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn khi:










Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *