Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 218

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta
Câu 3: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn sau
Câu 4: Một trong các điều kiện bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm là điều kiện nào sau đây?Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phảỉ đặc điểm văn bản qui phạm pháp luật?
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 7: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 8: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn khi:
Câu 9: Theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/03/2015, về chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, đối tượng nào sau đây sẽ nghỉ chế độ nhưng vẫn được xem xét nâng ngạch không qua thi tuyển?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 11: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với nhân dân bao gồm mấy nghĩa vụ?
Câu 12: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 13: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào:
Câu 14: Tố chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền – hỗ trợ người nộp thuế
Câu 15: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ – công chức:
Câu 16: Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các đề án về quản lý thuế theo phân công
Câu 17: Quản trị ứng dụng, quản lý người sử dụng và vận hành hoạt động của ứng dụng trên hệ thống máy chủ tại cơ quan Cục thuế là nhiệm vụ của:
Câu 18: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng không xem xét, kếp nạp lại vào Đảng (lần 2) những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do?
Câu 19: Muốn thành công trong giao tiếp hành chính cần chú ý yếu tố nào sau đây.
Câu 20: Ngân sách nhà nước là:
Câu 21: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 22: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) là một xã hội như thế nào?
Câu 23: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 24: Khái niệm “hệ thống chính trị” lần đầu tiên được Đảng ta sử dụng khi nào?
Câu 25: Nguyên tắc Quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ
Câu 27: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 28: Nghiên cứu, hướng dẫn, đề xuất việc giải quyết các tranh chấp, tố tụng về thuế theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 29: Chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn nào dưới đây?
Câu 30: Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là nhiệm vụ của:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.