Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 220

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Tập trung dân chủ trong QLNN về KT là:
Câu 2: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 3: Theo luật NSNN, Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền:
Câu 4: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 5: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 6: Thường trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 7: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 1 được quy định bao nhiêu người?
Câu 8: Tổ chức quản lý nhập – xuất – tồn các loại ấn chỉ, lưu trữ, bảo quản, kiểm kê ấn chỉ, báo cáo theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 9: Người dự tuyển công chức được tuyển dụng thông qua xét tuyển khi đạt đủ các điều kiện nào?
Câu 10: Sự cần thiết khách quan phải giữ vững định hướng XHCN cho nền KTTT ở nc ta vi:
Câu 11: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân:
Câu 12: Trong cải cách tài chính công (theo nghị quyết 30c của chính phủ ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011) có nội dung sau đây:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ nước ta?
Câu 14: Hệ thống chính trị Việt Nam ra đời năm nào?
Câu 15: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự và ngạch nhân viên thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước ta?
Câu 17: Chính phủ là cơ quan
Câu 18: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý HC Nhà nước?
Câu 19: Vai trò của ngân sách nhà nước là
Câu 20: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 21: Trong thời gian tập sự, công chức được hưởng lương:
Câu 22: Nội dung nào sau đây không phải là phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 23: Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo đối với những trường hợp nào?
Câu 24: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày
Câu 25: Hình thức nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức:
Câu 26: Công chức loại D có thời gian tập sự là mấy tháng?
Câu 27: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 28: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 29: Rà soát nội dung, thể thức, thủ tục hành chính các văn bản do các đơn vị thuộc Cục Thuế soạn thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành là nhiệm vụ của:
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định về thẩm quyền thực hiện quản lý cán bộ, công chức tại Luật cán bộ, công chức 2008?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *