Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 256

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 2: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 3: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 4: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra cơ quan thuế các cấp triển khai thực hiện chính sách pháp luật về thuế, các khoản thu khác ngân sách nhà nước theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Câu 5: Để thực hiện quyền lực thống nhất của Nhà nước, Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam có quyền sau:
Câu 6: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày
Câu 7: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế tại trụ sở của người nộp thuế; kiểm tra các tổ chức được ủy nhiệm thu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; kiểm tra các trường hợp kiểm tra sau hoàn thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 8: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhândân (HĐND)?
Câu 9: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 10: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội
Câu 14: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 15: Trong cải cách tài chính công (theo nghị quyết 30c của chính phủ ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011) có nội dung sau đây:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 17: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 18: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 19: Xây dựng đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập, sáp nhập, giải the, đối tên các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền quyết định
Câu 20: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân:
Câu 21: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản qui phạm pháp luật?
Câu 24: Chính phủ có quyền sau đây đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố:
Câu 25: Nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội theo Hiến pháp 2013 là
Câu 26: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 27: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 28: Việc nghiên cứu những tác động của thuế có tác dung
Câu 29: Theo dõi kết quả xử lý nợ của cơ quan thuế cấp trên và thực hiện các quyết định xử lý nợ đối với người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 30: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *